Sopimussuhteiden sääntely

Sopimussuhteiden sääntely (28a–30b §, art 18–23)

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa tekijänoikeuden käyttöä koskevissa sopimussuhteissa. Säännökset eivät koske tietokoneohjelmien tekijöitä.

Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suoja on toteutettu Suomessa säätämällä asianmukaisesta ja oikeasuhtaisesta korvauksesta (28a §), sopimusehtojen kohtuullistamispykälän täydentämisestä (29 §), oikeudesta selvitykseen teoksen hyödyntämisestä (30a §) sekä peruuttamisoikeudesta (30b §). Lainsäätäjä katsoi, että direktiivin 21 artiklassa edellytetty vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely toteutuu jo olemassa olevalla sääntelyllä välimiesmenettelystä ja sovittelusta, joten kyseistä artiklaa ei toimeenpantu erikseen.

Asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus (28a §, art 18)

Jos tekijä luovuttaa yksinoikeuden tai myöntää yksinomaisen käyttöluvan teoksen hyödyntämiseen, on hänellä oikeus saada hyödyntämisestä asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus. Kyse on pakottavasta säädöksestä, josta ei voi sopia toisin.

Tekijänoikeuden luovutusta koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu (29 §, art 20)
Direktiivin 20 artiklassa on kyse korvausten kohtuullistamisesta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Sen mukaan tekijöillä, esittävillä taiteilijoilla tai heidän edustajillaan on oikeus vaatia lisäkorvaus sopimuskumppanilta, kun alun perin sovittu korvaus osoittautuu suhteettoman pieneksi verrattuna kaikkiin teoksen hyödyntämisestä syntyneisiin tuloihin.

Laissa jo olevaan sopimusehtojen kohtuullistamispykälään lisättiin lisänäkökohtia huomioitavaksi. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on nyt huomioitava myös teoksen käyttötapa ja käytön määrä, teoksen kaupallinen arvo ja korvauksen määräytymistapa sekä tekijän luova panostus teokseen kokonaisuutena.

Selvitys teoksen hyödyntämisestä (30a §, art 19)

Alkuperäisellä tekijällä on oikeus saada vähintään kerran vuodessa ajantasaiset, merkitykselliset ja kattavat tiedot teoksensa hyödyntämisestä siltä, jolle hän on luovuttanut oikeutensa tai yksinomaisen käyttöluvan. Tämä direktiivissä avoimuusvelvoitteeksi nimetty selvityksen antovelvollisuus koskee kaikenlaista teoksen käyttöä niin kauan kuin hyödyntäminen jatkuu. Kyse on pakottavasta säädöksestä, josta ei voi sopia toisin.

Selvitys on annettava, jos luovutuksensaajalla on ollut tuloja teoksen hyödyntämisestä tai tekijälle maksettava korvaus riippuu siitä, missä laajuudessa teosta käytetään. Oikeutta säännölliseen selvitykseen ei ole, jos teoksen käyttöoikeus on luovutettu kertakorvauksella. Selvitystä ei myöskään tarvitse antaa, jos tekijän panostus ei ole merkittävä koko teos huomioiden, paitsi jos tekijä tarvitsee tiedot korvauksen kohtuullistamista koskevan kanteen valmisteluun. Selvityksen antamisvelvoitteen laajuutta arvioitaessa voidaan huomioida kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Jos tekijän sopimuskumppani on luovuttanut oikeuksia edelleen toiselle eikä pysty antamaan selvitystä, on tekijällä oikeus saada selvitys siltä, jolle oikeudet on luovutettu. Tietopyynnön esittämiseksi tekijällä on oikeus saada sopimuskumppaniltaan luovutuksensaajan yhteystiedot.

Oikeudenluovutuksen peruuttaminen (30b §; art 22)

Tekijällä on oikeus peruuttaa oikeudenluovutus tai päättää, että se ei ole enää yksinomainen, jos teosta ei ole hyödynnetty kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen tekemisestä eikä teosta hyödynnetä myöskään kuuden kuukauden kuluessa tekijän esittämästä vaatimuksesta. Kohtuullisen ajan arvioinnissa huomioidaan kunkin alan erityispiirteet ja käytännöt. Tekijällä on oikeus pitää saamansa palkkio.
Jos teoksella on useampia tekijöitä, on heidän käytettävä peruuttamisoikeuttaan yhdessä. Tämä koskee myös esittäviä taiteilijoita elokuva- ja tv-tuotannoissa. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta työ- tai virkasuhteessa luotuihin teoksiin.