Tekijänoikeuden sisältö

Tekijänoikeus koostuu kahdenlaisista oikeuksista: taloudellisista ja moraalisista oikeuksista.

Taloudelliset oikeudet

Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia haluamallaan tavalla teoksensa käytöstä ja saada käytöstä korvaus. Taloudelliset oikeudet pitävät sisällään kaksi oikeutta: oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeuden saattaa teos yleisön saataviin. Tekijällä on tähän yksinoikeus ja teoksen käyttämiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina tekijän lupa.

  • Teoskappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Valmistamista on esimerkiksi teoksen painaminen, monistaminen, kopioiminen ja tallentaminen nauhalle, CD- tai DVD-levylle, pilvipalveluun tai tietokoneen muistiin.
  • Yleisön saataviin saattamista on teoskappaleiden levittäminen yleisölle esimerkiksi myymällä tai vuokraamalla sekä teoksen julkinen esittäminen ja näyttäminen ja sen välittäminen yleisölle. Yleisölle välittämisestä on kyse silloin, kun yleisö ei ole läsnä itse esitystilaisuudessa, esimerkiksi kun teos välitetään radiossa tai tietoverkoissa.

Moraaliset oikeudet

Moraaliset oikeudet suojaavat alkuperäisen tekijän ainutlaatuista suhdetta teokseensa.

  • Isyysoikeuden perusteella tekijällä on oikeus tulla mainituksi hyvän tavan mukaisesti, kun teosta käytetään. Esimerkiksi teoksen tekijä ja esittäjä tulisi mainita, kun musiikkikappaletta soitetaan radiossa.
  • Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä. Respektioikeus kieltää myös käyttämästä teosta tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Oikeuksien luovuttaminen ja siirtyminen

Tekijä voi luovuttaa sopimuksella taloudelliset oikeutensa teokseen joko kokonaan tai osittain. Selvyyden vuoksi on suositeltavaa sopia oikeuksien luovutuksesta ja sen ehdoista kirjallisesti. Suullinenkin sopimus on pätevä, mutta siihen on yleensä vaikea vedota riitatilanteissa.

Moraalisia oikeuksia ei normaalisti voi luovuttaa. Ne jäävät tekijälle, vaikka tekijä olisi luovuttanut taloudelliset oikeutensa. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettuja käyttötarkoituksia varten.

Teoskappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että teoskappaleen – esimerkiksi kirjan tai äänitallenteen – omistus ei oikeuta käyttämään teosta tekijän yksinoikeuden rajaamiin tarkoituksiin, kuten teoksen julkiseen esittämiseen. Tällaiseen tarvitaan aina tekijän lupa. Yksityisen kopioinnin mahdollisuus perustuu laissa olevaan tekijänoikeuden rajoitussäännökseen, eikä teoskappaleen omistukseen.

Työntekijän tekijänoikeudet eivät automaattisesti siirry työsuhteessa työnantajalle. Työsopimuksen määräykset, työsuhteen muut ehdot tai työtehtävän tarkoitus vaikuttavat siirtymisen perusteeseen ja laajuuteen. Poikkeuksena ovat tietokoneohjelman ja tietokannan tekijänoikeudet, jotka siirtyvät työnantajalle, ellei toisin ole sovittu.

Oikeudenhaltijan kuoltua sekä taloudelliset että moraaliset oikeudet siirtyvät perintönä hänen perillisilleen. Tekijä voi myös testamentata tekijänoikeutensa muun omaisuuden tavoin. Tässä tapauksessa tekijänoikeus on edelleen voimassa 70 vuotta alkuperäisen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Ellei perintökaaren mukaisia lakimääräisiä perinnönsaajia ole, joutuu tekijänoikeus muun jäämistövarallisuuden tavoin viime kädessä valtiolle.