Loukkaukset

Tekijänoikeuden loukkaukset

Tekijänoikeuden loukkauksesta voi aiheutua sekä rikos- että siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Teosten lainvastainen käyttäminen

Teosten käyttäminen tekijänoikeuslain vastaisesti on tekijänoikeusloukkaus. Useimmiten kyse on teosten luvattomasta valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamisesta tai piraattilevyjen maahantuonnista. Tekijänoikeusloukkauksia ovat myös esimerkiksi moraalisten oikeuksien loukkaus ja teknisten toimenpiteiden loukkaus.

Tekijänoikeusloukkaus tapahtuu esimerkiksi silloin, kun musiikkikappaleita tai elokuva asetetaan muiden saataviin Internetin vertaisverkossa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa.  Musiikkikappaleiden tai elokuvan muiden saataville asettanut loukkaa tällöin tekijän yksinoikeutta valmistaa teoksesta kappale ja saattaa se yleisön saataville. Jos kopiot teoksista ovat kenen tahansa saatavilla, ei kyseessä ole enää lain sallima yksityinen kopiointi.

Tekijänoikeudenloukkaukset ovat tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikoslain 49 luvussa.

Tekijänoikeusrikkomus ja tekijänoikeusrikos

Tekijänoikeudenloukkaus voi tulla rangaistavaksi tekijänoikeusrikoksena (Rikoslaki 49:1§) tai tekijänoikeusrikkomuksena (Tekijänoikeuslaki 56 a §). Rangaistavuuden lähtökohtana on teon haitallisuus suojattujen oikeuksien vaarantamisena ja vahingoittamisena. Rikos ja rikkomus erotetaan toisistaan niiden vahingollisuuden asteen perusteella.

  • Tekijänoikeusrikos edellyttää oikeudenloukkauksen lisäksi tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Tietoverkoissa tehdyt oikeudenloukkaukset ovat rangaistavia, vaikka ansiotarkoitusta ei olisi ollut.
  • Tekijänoikeusrikkomus edellyttää oikeudenloukkauksen lisäksi tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, mutta ei ansiotarkoitusta eikä huomattavaa haittaa tai vahinkoa.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeusrikkomuksena rangaistavaa on myös sellaisten suojan kohteiden maahantuonti, jotka maahantuoja tietää tai hänen on perustellusti ollut syytä epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa. Myös omaan käyttöön tuotavien piraattitallenteiden maahantuonti on ollut rangaistavaa vuoden 2006 alusta lukien.

Tekijänoikeusrikoksen maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus.

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa muitakin seuraamuksia; esimerkiksi teknisten suojausten kiertämisrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta ja oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvelvollisuus

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien loukkauksissa oikeudenhaltijalle suoritettavat korvaukset perustuvat tekijänoikeuslain 57 §:ään.

  • Hyvitysvastuu on objektiivista korvausvastuuta. Lainvastaisesta tekijänoikeussuojan kohteen käyttämisestä on suoritettava oikeudenhaltijalle aina kohtuullinen hyvitys, vaikka oikeudenloukkaaja olisikin ollut vilpittömässä mielessä. Kohtuullinen korvaus on luonteeltaan käyttökorvaus, joka vastaa sitä hintaa, millä teokset olisi saanut käyttöön laillisesti.
  • Vahingonkorvausvastuu edellyttää tahallisesti tai huolimattomuudesta tapahtuvaa teoksen lainvastaista käyttöä. Vahingon aiheuttajan on tällöin kohtuullisen hyvityksen lisäksi suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, kärsimyksestä ja haitasta. Tällaista vahinkoa ovat tyypillisesti saamatta jäänyt liiketulo sekä liiketoiminnan arvonannon vähentyminen ja asiakassuhteiden häiriintyminen. Vahingonkorvausta on oikeuskäytännössä vakiintuneesti tuomittu myös tahallisen oikeudenloukkauksen selvittely- ja valvontakuluista.

Menettämisseuraamukset

Oikeudenhaltija voi tekijänoikeuslain 58 §:n perusteella vaatia lainkohdassa mainittuja menettämisseuraamuksia, kun suojan kohde on mm. valmistettu, tuotu maahan tai saatettu yleisön saataviin vastoin tekijänoikeuslain säännöksiä.

Oikeus voi kohtuusharkintaa noudattaen määrätä lainvastaisesti valmistetut kappaleet hävitettäviksi, luovutettaviksi asianomistajalle valmistuskustannuksia vastaavaan hintaan tai saatettavaksi sellaisiksi, ettei niitä voida käyttää väärin.

Säännös koskee laittomia piraattituotteita ja niiden valmistukseen käytettyjä apuvälineitä, kuten master-tallenteita ja kopiointiin käytettyä välineistöä, kuten tietokonetta. Säännöksen 2 momentin mukaan oikeudetta valmistetut, maahantuodut tai levitetyt tallenteet voidaan määrätä rangaistusmääräysmenettelyssä valtiolle menetetyksi ja hävitettäväksi.

Menettämisseuraamusta ei sovelleta siihen, joka on hankkinut teokset vilpittömässä mielessä (58 § 3 mom.).

Lisätietoa:
Tekijänoikeusrikkomus (Finlex)
Tekijänoikeusrikos (Finlex)