Valmistelu

Lakimuutosten valmistelu

Hallituksen esitykset

Direktiivien voimaansaattamista koskeva hallituksen esityksen luonnos oli lausuntokierroksella 27.9.–31.10.2021 lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 230 kappaletta, joista osa suoraan ministeriöön. Lausuntoihin pääsee tutustumaan OKM:n verkkosivuilla.

Hallituksen esityksen mukaan suurin osa lausunnonantajista suhtautui ehdotettuihin lainmuutoksiin melko kriittisesti. Lausuntopalautteen perusteella päätettiin jatkovalmistelussa poistaa osa luonnoksessa esitetyistä lainmuutosehdotuksista kokonaan ja siirtää osa esityksestä myöhemmin valmisteltavaan uuteen hallituksen esitykseen. Hallituksen esityksen luonnosversiosta poistettiin direktiiveihin liittymättömät muutosehdotukset sekä sellaisia muutosehdotuksia, joiden säätämistä kyseiset direktiivit eivät edellyttäneet. Näitä olivat muut kuin DSM-direktiivin edellyttämät opetuskäyttöä koskevat säännökset sekä toissijaista sisällyttämistä, kustannussopimusten modernisointia ja rinnakkaistallentamisoikeutta koskevat säännökset.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022vp) annettiin 13.4.2022.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi annettiin 2.12.2022 täydentävä hallituksen esitys (HE 313/2022vp).

Eduskuntakäsittely

Lausuntoja antoivat perustuslakivaliokunnan lisäksi myös liikenne- ja viestintävaliokunta sekä talousvaliokunta. Annettuihin lausuntoihin voi tutustua OKM:n verkkosivuilla.

Sivistysvaliokunta antoi mietintönsä 16.2.2023. Mietintö sisälsi verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamiseksi ehdotettujen lakimuutosten osalta vastalauseen sekä kolme lausumaa. Vastalauseen mukainen muutosesitys hävisi kuitenkin eduskunnan ensimmäisen käsittelyn äänestyksessä. Eduskunta hyväksyi 27.2.2023 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen sekä sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumat. Nämä lausumat olivat:

    1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslain toimivuutta ja vaikutuksia eri tahojen ja toimijoiden näkökulmista. Arvioinnissa tulee lisäksi huomioida perusoikeusvaikutusten punninta suhteessa sääntelyn tulkinta- ja soveltamiskäytäntöihin ja määrittelytarpeet erityisesti alkuperäisen ja edelleen lähettämisen suhteen. Arvioinnissa mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin tulee puuttua valmistelemalla tarvittavat lainsäädäntömuutokset EU-oikeuden ja kansallisen liikkumavaran mahdollistamissa puitteissa.
    2. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi ehdotetun sääntelyn toimivuutta opetus- ja tutkimuskäytännössä oikeudenhaltijoiden, opettajien ja oppilaitosten näkökulmista ja sen perusteella valmistelee tarvittavat säädösmuutosesitykset.
    3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeen tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden sekä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi kansallinen liikkumavara huomioon ottaen.

Lainmuutokset vahvistettiin 3.3.2023 ja ne astuvat voimaan 3.4.2023.