Lähioikeudet

Mitä ovat lähioikeudet?

Lähioikeudet ovat tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia. Lähioikeuksien suojan kohteena on teoksen tai kansanperinteen esitys, äänen tai kuvan tallennus, teoskynnystä ylittämätön valokuva, radio- ja TV-lähetykset, tietokannat, luettelot sekä lehtijulkaisut. Suojan saamisen edellytyksenä ei ole esityksen omaperäisyys tai taiteellisuus. Lähioikeudet suojaavat myös puhtaasti taloudellisia investointeja.

Lähioikeussuoja on tekijänoikeussuojaa rajoitetumpaa, koska se ei suojaa jäljittelyltä (poikkeuksena valokuvat). Lähioikeuksien suoja-aika on useimmiten 50 vuotta esitys-, tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä. Äänitallenteiden suoja-aika on 70 vuotta ensijulkaisusta ja tietokantojen ja luettelojen suoja 15 vuotta. Lehtijulkaisun suoja-aika on 2 vuotta lehtijulkaisun julkaisuvuoden päättymisestä.

Usein yhteen tuotteeseen, esimerkiksi musiikkialbumiin, kohdistuu useita eri oikeuksia: musiikin tekijöiden tekijänoikeudet, esittävien taiteilijoiden lähioikeudet ja levyn tuottaneen yhtiön tuottajaoikeus.

Kenen työtä lähioikeus suojaa?

Esittävä taiteilija

Teoksen esittäjän lupa tarvitaan, jos esitys

 • tallennetaan laitteelle, jolla se voidaan toistaa
 • välitetään yleisölle radiossa tai televisiossa

Kun esitys on tallennettu, esittävän taiteilijan lupa tarvitaan ääni- tai kuvatallenteen

 • kopiointiin;
 • julkiseen esittämiseen;
 • yleisölle välittämiseen suoraan tai tilauksesta;
 • yleisölle levittämiseen.

Tallenteen suoja-aika vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä kuva- vai äänitallenne.

Esittävän taiteilijan suoja-aika on voimassa 50 vuotta esitysvuodesta. Jos tallenne julkaistaan tai muulla tavoin laillisesti saatetaan yleisön saataviin ennen kuin esitysvuodesta on kulunut 50 vuotta, suoja-aika on voimassa audiovisuaalisilla esityksillä kunnes 50 vuotta ja äänitallenteille tehdyillä esityksillä kunnes 70 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jolloin tallennettu esitys ensimmäisen kerran julkaistiin tai muulla tavoin saatettiin yleisön saataviin.

Kaikilla esittävillä taiteilijoilla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä.

Äänitetuottaja

Äänitteen tuottajan lupa tarvitaan

 • äänitteen kopioimiseen
 • äänitteen julkiseen esittämiseen
 • äänitteen välittämiseen yleisölle suoraan tai tilauksesta
 • äänitteen levittämiseen yleisölle

Äänitetuottajan oikeuksien suoja-aika on

 • 50 vuotta tallennusvuodesta
 • 70 vuotta siitä, kun tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai saatettiin yleisön saataviin (tallentamisvuodesta ei saa olla kulunut yli 50 vuotta).

Kuvatallenteiden tuottaja

Kuvatallenteen tuottajan lupa tarvitaan, jos kuvatallenne eli liikkuvaa kuvaa sisältävä tallenne

 • kopioidaan
 • levitetään yleisölle
 • välitetään yleisölle tilauksesta

Elokuvateosta suojaavat kuvatallenteiden tuottajien ja elokuvan tekijöiden tekijänoikeudet. Elokuvateoksissa on myös esittävien taiteilijoiden suorituksia, joita tekijänoikeus suojaa.

Kuvatallenteen suoja-aika on

 • 50 vuotta tallennusvuodesta
 • 50 vuotta siitä vuodesta, jona tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin (tallentamisvuodesta ei saa olla kulunut yli 50 vuotta).

Valokuvaaja

Valokuvaajalla on yksinoikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana ja muutettuna:

 • valmistamalla siitä kappaleita;
 • saattamalla se yleisön saataviin.

Valokuvaajalla on lähes samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä. Lähioikeussuoja ei koske valokuvaa kuvataiteen teoksesta, jonka suoja-aika on ylittynyt.

Tavallisten lähioikeudella suojattujen valokuvien suoja-aika on voimassa 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

Lähioikeudella suojattujen valokuvien suoja ja suoja-aika eroaa tekijänoikeudella suojattujen valokuvateosten suojasta. Valokuvateosten suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Radio- ja televisioyritys

Lähettäjäyrityksen suostumus tarvitaan, jos radio- tai televisiolähetys

 • lähetetään edelleen
 • tallennetaan laitteelle, jonka avulla se voidaan toisintaa

ja jos televisiolähetys

 • toisinnetaan tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan.

Tallennettua lähetystä ei lähettäjäyrityksen suostumuksetta saa

 • kopioida
 • lähettää uudelleen
 • levittää yleisön keskuuteen
 • välittää yleisölle tilauksesta;

Tallennetun lähetyksen suoja-aika on 50 vuotta lähettämisvuodesta.

Luettelon ja tietokannan valmistaja

Henkilöllä, joka on valmistanut

 • luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja;
 • tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta,

on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin.

Valmistajan oikeuden suoja-aika on 15 vuotta työn valmistumisvuodesta tai siitä vuodesta, jolloin työ ensimmäisen kerran saatettiin yleisön saataviin (työn valmistumisvuodesta ei saa olla yli 15 vuotta).

Lehtijulkaisun kustantajan suoja

Lehtijulkaisun kustantajalla on yksinomainen oikeus määrätä julkaisustaan valmistamalla siitä kappaleita ja välittämällä sitä yleisölle ansiotarkoituksessa siten, että yleisöön kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus saada se saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

Lähioikeutta ei sovelleta:

 • yksittäisten käyttäjien lehtijulkaisun yksityiseen käyttöön eikä käyttöön, joka ei ole kaupallista;
 • hyperlinkkeihin;
 • lehtijulkaisun yksittäisiin sanoihin tai hyvin lyhyisiin otteisiin.

Lehtijulkaisulla tarkoitetaan kokoelmaa, joka koostuu pääasiassa luonteeltaan journalistisista kirjallisista teoksista ja jota ei julkaista tieteellisessä tai akateemisessa tarkoituksessa, ja:

 • lehti muodostaa erillisen numeron kausittain ilmestyvässä tai säännöllisesti päivitettävässä yhden otsikon alaisessa lehtijulkaisussa;
 • lehden tarkoituksena on antaa suurelle yleisölle uutisiin tai muihin aiheisiin liittyvää tietoa; ja
 • lehti on välitetty yleisölle missä tahansa viestimessä lehtikustantajan aloitteesta, toimituksellisella vastuulla ja valvonnassa.

Lehtijulkaisun suoja-aika on 2 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona lehtijulkaisu julkaistiin. Lähioikeus ei vaikuta tekijän oikeuteen lehtijulkaisuun sisältyvään teokseen. Lehtijulkaisuun sisältyvän teoksen tekijällä on oikeus asianmukaiseen osuuteen lehtikustantajan saamista tuloista lähioikeuden käyttämisestä.

Pakkolisenssi äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttämiseen

Pakkolisenssin nojalla äänitallenteelle tallennetun esittävän taiteilijan esitystä sekä äänitallenteen tuottajan oikeuksien estämättä saa

 • käyttää välittömästi tai välillisesti julkisessa esityksessä;
 • välittää yleisölle muuten kuin tilauksesta tapahtuvalla välittämisellä;
 • käyttää radio- tai tv-lähetyksen samanaikaiseen ja muuttamattomaan edelleen lähettämiseen yleisön vastaanotettavaksi.

Pakkolisenssi koskee vain kaupallisesti julkaistuja äänitteitä, joiden kappaleita on levitetty tai joita on välitetty yleisölle. Äänitallenteen tuottajalla ja esittävällä taiteilijalla on pakkolisenssin perusteella tapahtuvasta käytöstä oikeus korvaukseen. Tekijänoikeuden rajoitukset soveltuvat normaalisti.

Jos kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua kuvallista musiikkitallennetta, jonka kappaleita on levitetty tai joka on välitetty yleisölle, käytetään välittömästi tai välillisesti julkisessa esityksessä tai välitetään yleisölle muuten kuin tilauksesta tapahtuvalla välittämisellä lähioikeuden suoja-ajan sisällä on esittävällä taiteilijalla, jonka sävellysteoksen esitys on tallennettu laitteelle, oikeus korvaukseen tallennetun esityksen käyttämisestä.

Tilanteissa, joihin soveltuu pakkolisenssi, on myös huomioitava, että esimerkiksi äänitteeseen tai muuhun teokseen voi kohdistua myös muiden oikeudenhaltijoiden suoritteita, kuten säveltäjän sävellys, sanoittajan sanoitus ja sovittajan sovitus. Pakkolisenssi ei koske näitä tahoja ja oikeus heidän teostensa käyttämiseen on hankittava erikseen.