Närstående rättigheter

Vad är närstående rättigheter?

Närstående rättigheter är rättigheter som står upphovsrätten nära. Föremål för de närstående rättigheternas skydd är framförande av ett verk eller en folktradition, upptagning av ljud eller bild, ett fotografi som inte uppnår verkshöjd, radio- och TV-sändningar, databaser, kataloger och presspublikationer. Skyddet förutsätter inte att framträdandet är unikt eller konstnärligt. De närstående rättigheterna skyddar också rent ekonomiska investeringar.

Det skydd som en närstående rättighet ger är mer begränsat än upphovsrättens eftersom det inte skyddar mot plagierande (fotografier undantagna). Närstående rättigheters skyddstid är oftast 50 år efter utgången av året för framförandet, upptagningen eller publiceringen. Skyddstiden för ljudupptagningar är 70 år från den första inspelningen och för databaser och kataloger 15 år. Skyddstiden för presspublikationer är 2 år efter utgången av presspublikationens publiceringsår.

Ofta omfattas en produkt, till exempel en CD-skiva, av flera olika rättigheter: musikens upphovsmäns upphovsrätt, de utövande konstnärernas närliggande rättigheter och skivbolagets producenträtt.

Vems arbete skyddar en närstående rättighet?

Utövande konstnärer

Den utövande konstnärens tillstånd behövs om framförandet

 • tas upp på en anordning genom vilken framförandet kan återges
 • görs tillgängligt för allmänheten genom radio eller television

När framförandet har upptagits, behövs den utövande konstnärens tillstånd om en ljud- eller bildupptagning

 • kopieras;
 • framförs offentligt;
 • överförs till allmänheten direkt eller på beställning;
 • sprids till allmänheten.

Upptagningens skyddstid varierar beroende på om det är fråga om en bild- eller en ljudupptagning.

Skyddstiden för en utövande konstnär är 50 år från året för framträdandet. Om upptagningen publiceras eller på annat sätt lagligen görs tillgänglig för allmänheten innan 50 år gått sedan året för framträdandet, blir skyddstiden för audiovisuella framträdanden tills 50 år och för framträdanden av ljudupptagningar tills 70 år gått från det år då det upptagna framträdandet för första gången publicerades eller på annat sätt gjordes tillgängligt för allmänheten.

Alla utövande konstnärer har samma moraliska rättigheter som upphovsmän.

Inspelningsproducenter

Inspelningsproducentens tillstånd krävs för att

 • kopiera en ljudupptagningen
 • offentligt framföra en ljudupptagning
 • överföra en ljudupptagning till allmänheten direkt eller på beställning
 • sprida en ljudupptagning till allmänheten

Skyddstiden för inspelningsproducentens rättigheter är

 • 50 år från upptagningsåret
 • 70 år från att upptagningen första gången publicerades eller gjordes tillgänglig för allmänheten (det får inte ha gått över 50 år sedan upptagningsåret).

Bildupptagningsproducenter

Bildupptagningsproducentens tillstånd krävs om en bildupptagning, alltså en upptagning av rörliga bilder

 • kopieras
 • sprids till allmänheten
 • överförs till allmänheten på beställning

Ett filmverk skyddas av bildupptagningsproducenternas och filmens upphovsmäns upphovsrätt. Också utövande konstnärers prestationer ingår i filmverk och skyddas likaså av upphovsrätten.

Skyddstiden för en bildupptagning är

 • 50 år från upptagningsåret
 • 50 år från att upptagningen första gången publicerades eller gjordes tillgänglig för allmänheten (det får inte ha gått över 50 år sedan upptagningsåret).

Fotografer

En fotograf har ensamrätt på att bestämma om ett fotografi, i ursprungligt eller ändrat skick,

 • genom att framställa exemplar av det
 • och genom att göra det tillgängligt för allmänheten.

En fotograf har nästan samma moraliska rättigheter som upphovsmän.

Skyddet för närstående rättigheter gäller inte ett fotografi av ett bildkonstverk vars skyddstid har upphört.

Skyddstiden för fotografier som skyddas av de gängse närstående rättigheterna är i kraft 50 år efter utgången av det år då bilden framställdes.

Skyddet och skyddstiden för fotografier som omfattas av närstående rättigheter skiljer sig från det skydd upphovsrätten ger fotografiska verk. Skyddstiden för fotografiska verk är upphovsmannens livstid samt 70 år efter utgången av dödsåret.

Radio- och TV-bolag

Sändarföretagets samtycke krävs om en radio- eller TV-sändning

 • sänds vidare
 • på en anordning genom vilken den kan återges

och om TV-sändningen

 • återges i lokaler till vilka allmänheten har tillträde mot avgift.

En utsändning som har tagits upp får inte utan sändarföretagets samtycke

 • kopieras
 • återutsändas
 • spridas till allmänheten
 • överföras till allmänheten på beställning;

Skyddstiden för en utsändning som tagits upp är 50 år från det år då utsändningen ägde rum.

Framställare av kataloger och databaser

Den som har framställt

 • en katalog, en tabell, ett program eller ett annat dylikt arbete där ett stort antal uppgifter har sammanställts;
 • en databas vars innehåll är sådant att det har krävts en väsentlig insats för att anskaffa, granska eller presentera det,

har uteslutande rätt att förfoga över arbetets hela innehåll eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av det genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten.

Skyddstiden för framställarens rätt är 15 år från det år då arbetet färdigställdes eller från det år då arbetet första gången gjordes tillgängligt för allmänheten (det får inte ha förflutit över 15 år sedan året då arbetet färdigställdes).

Skyddet för förläggare av presspublikationer

Förläggare av presspublikationer har uteslutande rätt att förfoga över sin publikation genom att framställa exemplar av den och överföra den till allmänheten i förvärvssyfte på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Närstående rättigheter tillämpas inte på
1) enskilda användares privata användning av presspublikationer eller användning som inte är kommersiell,
2) hyperlänkar,
3) enskilda ord i, eller mycket korta utdrag ur, en presspublikation.

Med presspublikation avses en samling av i huvudsak litterära verk av journalistiskt slag som inte publiceras för vetenskapliga eller akademiska ändamål och som

1) utgör ett enskilt nummer av en presspublikation som utges periodisk eller uppdateras regelbundet under samma titel,
2) har till syfte att informera allmänheten om nyheter eller andra teman, och
3) har förmedlats till allmänheten i ett valbart medium på initiativ av en förläggare och under dennes redaktionella ansvar och kontroll.

Skyddstiden för en presspublikation är 2 år efter utgången av det år då presspublikationen publicerades. Närstående rättigheten påverkar inte den rätt som upphovsmannen har till ett verk som ingår i en presspublikation.

Upphovsmannen till ett verk som ingår i en presspublikation har rätt till en lämplig andel av de inkomster som förläggaren får för utövande av närstående rättigheten.

Tvångslicens för användning av ljudupptagning och musikupptagning med visuella element

Med stöd av en tvångslicens får en ljudupptagning av en utövande konstnärs framförande och utan hinder av inspelningsproducentens rättigheter

 • användas direkt eller indirekt vid ett offentligt framförande;
 • överföras till allmänheten på annat sätt än på beställning;
 • användas för samtidig och oförändrad vidaresändning av en radio- eller televisionsutsändning som är avsedd att mottas av allmänheten.

Tvångslicensförfarandet gäller endast ljudupptagningar som utgetts i kommersiellt syfte och varav exemplar har spritts eller överförts till allmänheten. Ersättning ska betalas till producenten och till den utövande konstnär vars framförande använts på basis av en tvångslicens. Inskränkningarna i upphovsrätten tillämpas normalt.

Om en i kommersiellt syfte utgiven musikupptagning med visuella element varav exemplar har spritts eller som överförts till allmänheten används direkt eller indirekt vid ett offentligt framförande eller överförs till allmänheten på annat sätt än på beställning, har den utövande konstnär vars framförande av ett musikaliskt verk tagits upp på anordningen rätt att under skyddstiden för den närstående rättigheten få ersättning för användningen av det upptagna framförandet.

Om en tvångslicens tillämpas ska beaktas att exempelvis en ljudupptagning eller ett annat verk även kan innefatta andra rättsinnehavares prestationer, såsom en tonsättares komposition, en textförfattares texter och en arrangörs arrangemang. En tvångslicens omfattar inte dessa parter och rätten att använda deras verk ska införskaffas separat.