Övervakning

TTVK övervakar upphovsrätten

Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK) är en registrerad förening som grundades för att befullmäktigas att i Finland övervaka upphovsrätten hos de rättsinnehavare som medlemsorganisationerna företräder. TTVK:s åtgärder mot piratkopiering är mångsidiga och omfattande i fråga om såväl internetövervakning som övervakning i fält.

Upphovsrättsbrev

I fall av upphovsrättskränkning är det viktigaste för rättsinnehavaren vanligtvis att få den olovliga aktiviteten att upphöra så snart som möjligt. TTVK kontaktar på sina rättsinnehavande medlemmars vägnar de som ansvarar för den olovliga aktiviteten för att utreda ärendet. Ofta räcker det att man skickar ut upphovsrättsbrev och tar kontakt för att upphovsrättskränkningen ska upphöra. Om enskilda ärenden inte kan utredas, överväger TTVK fallspecifika åtgärder tillsammans med rättsinnehavarna.

Begäran om överlämnande av uppgifter

Enligt 60 a § i upphovsrättslagen ska rättsinnehavarna ha möjlighet att utreda vem som inkräktar på deras upphovsrätt över internet. Med stöd av detta lagrum övervakar TTVK bland annat olaglig delning av musik i P2P-nätverk där användarna delar filer med varandra. I praktiken sker övervakningen genom att man sparar ett visuellt bevispaket med information om den offentliga delningsaktiviteten, av vilken framgår det material som delats och vilken IP-adress som använts för fildelningen. Utifrån denna bevisning kan målsägande ansöka hos domstol om föreläggande om överlämnande av uppgifter, med vilket teleoperatörer kan förpliktas att överlämna kontaktuppgifter till innehavaren av abonnemanget i fråga.
Efter att teleoperatören överlämnat kontaktuppgifterna till abonnemangets innehavare, informerar TTVK denna per post om att abonnemanget använts för lagstridig aktivitet och begär att personen tar kontakt för att utreda ärendet. Endast teleoperatörerna känner till i vems namn en IP-adress stått vid en given tidpunkt. TTVK skickar alltid ut breven utifrån den kontaktinformation som teleoperatörerna uppger.

Avsikten med breven är att utreda den inträffade upphovsrättkränkningen och säkerställa att abonnemanget i fråga inte längre används för aktivitet som kränker upphovsrätten. Om rättsinnehavaren har grund för att yrka på vederlag eller ersättning i enlighet med upphovsrättslagen, försöker man i första hand avtala om detta i godo. I de flesta fall nås en uppgörelse. Ibland kan dock inte abonnemangets innehavare, av en eller annan orsak, uppklara den inträffade kränkningen med TTVK. I dessa fall övervägs fallspecifika vidare åtgärder.

Övervakning i fält

Ibland förutsätter det att man uppsöker någon viss plats för att kunna konstatera upphovsrättskränkningar. TTVK övervakar vid behov sina medlemmars rättigheter också i fält. Hela Finland ingår i övervakningsområdet. Övervakningen utförs antingen förebyggande på rättsinnehavarens uttryckliga begäran, eller på basis av enskilda misstankar som kommit till TTVK:s kännedom. Huruvida dessa senare stämmer kontrolleras på plats.

Föreläggande om avspärrning av piratsajter

Enligt 60 e § i upphovsrättslagen kan rättsinnehavare ansöka om föreläggande om avspärrning hos en domstol. Föreläggandet förpliktar teleoperatören att spärra av tillgången till piratsajter som upprätthålls av personer med dold identitet och används för att i dela upphovsrättsligt skyddat material tillgängligt i en betydande omfattning.
Marknadsdomstolen meddelade 2015 ett föreläggande om avspärrning med vilket ett antal av de största finländska teleoperatörerna förelades att spärra av tillgången till en piratsajt kallad KickassTorrents för sina kunder. Redan tidigare, år 2012, hade Elisa, Telia och DNA i enlighet med ett domstolsbeslut förhindrat sina kunders åtkomst av tjänsten The Pirate Bay.

Begäran om förundersökning

Kränkningar av upphovsrätten är så kallade målsägandebrott. Polisen inleder alltså en förundersökning av dessa endast om rättsinnehavaren uttryckligen lägger fram en begäran om förundersökning. TTVK lämnar beroende på situationen från fall till fall in begäran om förundersökning av kränkningar av medlemmarnas rättigheter. Målsägande i fråga om kränkning av upphovsrätten är rättsinnehavarna, men dessa har sällan möjligheter att själva effektivt övervaka sin upphovsrätt. TTVK lämnar in begäran om förhandsundersökning på basis av fullmakt. En eventuell begäran om förundersökning förutsätter att de rättsinnehavare som TTVK företräder har preliminära belägg för kränkningen av upphovsrätten. Därför sparar TTVK bevis över de kränkningar som observeras.

Internationellt samarbete

TTVK samarbetar regelbundet med utländska organisationer som arbetar mot piratkopiering och företräder rättsinnehavare för att främja åtgärder mot piratkopiering internationellt. TTVK deltar i utvecklingen av både den inhemska och den europeiska lagstiftningen genom att avge utlåtanden om aktuella projekt och reformbehov i fråga om piratkopiering och upphovsrättens genomförande.