Innehållet i upphovsrätten

Upphovsrätten består av två slags rättigheter: ekonomiska och moraliska.

Ekonomiska rättigheter

De ekonomiska rättigheterna gör det möjligt för upphovsmannen att avtala enligt tycke om hur hens verk får används och att få ersättning för användningen. De ekonomiska rättigheterna omfattar två rättigheter: rätten att tillverka exemplar av ett verk och rätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har ensamrätt på detta och användning av ett verk kräver i regel alltid upphovsmannens tillstånd.

  • Tillverkning av ett verksexemplar anses vara tillverkning av ett verk helt eller delvis, direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående samt med vilken metod och i vilken form som helst. Att överföra ett verk till en apparat där det kan återges anses vara tillverkning av exemplar. Tillverkning är exempelvis att trycka, duplicera, kopiera och ta upp ett verk på band, på en CD- eller DVD-skiva eller i datorns minne.
  • Tillgängliggörande för allmänheten är att sprida verksexemplar till allmänheten, till exempel genom att sälja eller hyra ut ett verk eller framföra och visa det offentligt och överföra det till allmänheten. Om publiken inte är närvarande vid framförandet, exempelvis om ett verk sänds via radio eller datanät, handlar det om överföring till allmänheten.

Moraliska rättigheter

De moraliska rättigheterna skyddar den ursprungliga upphovsmannens unika förhållande till sitt verk.

  • Namnangivningsrätten ger upphovsmannen rätt att i enlighet med god sed omnämnas när verket används. Till exempel ska verkets upphovsman och artisten nämnas när en låt spelas i radio.
  • Respekträtten förbjuder modifikationer av ett verk så att det kränker upphovsmannens konstnärliga anseende eller originalitet. Respekträtten förbjuder också användningen av ett verk i sammanhang som kränker upphovsmannen.

Överlåtelse och överföring av upphovsrätten

Upphovsmannen kan överlåta sina ekonomiska rättigheter för verket helt eller delvis. För tydlighetens skull rekommenderas att man avtalar skriftligen om överlåtelsen av rättigheterna och villkoren för överlåtelsen. Också ett muntligt avtal är bindande, men svårare att åberopa i fall av tvist.

De moraliska rättigheterna kan i allmänhet inte överlåtas. De förblir upphovsmannens, även om de ekonomiska rättigheterna helt har överlåtits. Upphovsmannen kan endast överlåta sina moraliska rättigheter för användningsändamål som är begränsade till sitt omfång och sin karaktär.

Överlåtelse av ett verksexemplar inbegriper inte överlåtelsen av upphovsrätten. Det här betyder att innehav av ett verksexemplar – till exempel en bok eller en ljudupptagning – inte berättigar till användning av verket för ändamål som begränsas till upphovsmannens ensamrätt, såsom offentliga framträdanden. För sådant krävs alltid upphovsmannens tillstånd. Möjligheten att göra kopior för privat bruk baserar sig på bestämmelser om inskränkning av upphovsrätten, inte på innehavet av verksexemplaret.

En anställds upphovsrätt överförs inte automatiskt på arbetsgivaren i ett anställningsförhållande. Bestämmelserna i arbetsavtalet, anställningsförhållandets övriga villkor eller arbetsuppgiftens syfte inverkar på grunden till och omfånget av överföringen. Upphovsrätten för ett datorprogram eller en databas utgör undantag och överförs på arbetsgivaren om inget annat avtalas.

När rättsinnehavaren dött ärvs de ekonomiska och moraliska rättigheterna av personens arvingar. Upphovsmannen kan också testamentera sin upphovsrätt på samma sätt som övriga tillgångar. I det här fallet förblir upphovsrätten i kraft under 70 år från det år då upphovsmannen dött. Om det inte finns sådana arvtagare som avses i arvsbalken, överförs upphovsrätten i sista hand på staten, precis som i fråga om annan kvarlåtenskap.