Närstående rättighet för förläggare av presspublikationer

Närstående rättighet för förläggare av presspublikationer (50 §, art 15)

I DSM-direktivet föreskrivs om en ny närstående rättighet för förläggare av presspublikationer. Denna har genomförts i Finland genom att man infört en ny paragraf i upphovsrättslagen i stället för den gamla specialbestämmelsen om pressmeddelanden i 50 §.

Syftet med den nya skyddsformen är att ge förläggare av presspublikationer skydd mot återanvändning av publikationer i mediebevakningstjänster och nyhetsaggregatorer på nätet. Skyddet sträcker sig inte till tryckta tidningar.

Begreppet förläggare av presspublikationer omfattar tjänsteleverantörer såsom nyhetsförläggare och nyhetsbyråer när de ger ut presspublikationer. Med presspublikation avses en samling av i huvudsak litterära verk av journalistiskt slag som inte publiceras för vetenskapliga eller akademiska ändamål. Därtill förutsätts att presspublikationen utgör ett enskilt nummer av en presspublikation som utges periodiskt eller uppdateras regelbundet under samma titel och att presspublikationens syfte är att informera allmänheten om nyheter eller andra teman. Presspublikationen måste ha förmedlats till allmänheten i ett valbart medium på initiativ av en förläggare och under dennes redaktionella ansvar och kontroll.

Rättighetens innehåll

Förläggaren har uteslutande rätt att förfoga över sin publikation genom att framställa exemplar av den och överföra den till allmänheten i förvärvssyfte. Förläggarens rätt gäller tills 2 år har förflutit från utgången av det år då presspublikationen publicerades.

Rättigheten tillämpas inte på enskilda användares privata eller icke-kommersiella användning av en presspublikation. Med detta avses exempelvis privatpersoners användning i sociala medier för att utöva yttrandefriheten. Förläggarens rättighet tillämpas inte heller på hyperlänkar. Det är dock bra att notera att förläggaren ofta genom avtal innehar även upphovsmännens rättigheter, som kan vara mer omfattande.

Förläggarens rättighet tillämpas på användningen av presspublikationer i situationer där en sökmotor på internet indexerar och återger webbplatser som finns på nätet. I detta fall kan dock enskilda ord och mycket korta utdrag stanna utanför skyddet. ”Mycket korta utdrag” definieras inte i lagen, utan måste prövas från fall till fall. Enligt regeringspropositionen är en tidnings rubriker, även om de är mycket korta, inte kategoriskt avsedda att stå utanför skyddet. Rubrikerna är en väsentlig och kommersiellt betydelsefull del av presspublikationer.

Inskränkningen gällande artiklar om dagsaktuella frågor

Inskränkningen av upphovsrätten i fråga om artiklar om dagsaktuella frågor i 23 § i upphovsrättslagen förblir oförändrad och inskränker således även närstående rättigheten för förläggare av presspublikationer. Enligt inskränkningen får i tidningar eller tidskrifter ur andra tidningar eller tidskrifter, om förbud mot eftertryck inte har utsatts i dem, intas artiklar i religiösa, politiska eller ekonomiska dagsfrågor. Inskränkningsbestämmelsen som ingår i Upphovsrätt i informationssamhället-direktivet grundar sig ursprungligen på Bernkonventionen som Finland och de flesta länder i världen har anslutit sig till. I Bernkonventionen begränsas användningen av förenligheten med god sed och en omfattning som motiveras av syftet.

Om ersättningar

Upphovsmannen till ett verk som ingår i en presspublikation har rätt till en lämplig andel av de inkomster som förläggaren får för utövande av denna rätt. Lagstiftarens avsikt är att den ekonomiska nyttan av användningen av tidningar och tidskrifter fördelas till såväl förläggaren som upphovsmännen.

Förläggarens rätt till en andel av kompensationen som betalas med stöd av en överförd rättighet och arrangemangen som gäller utlåningsrätt lämnades till nationell prövning i direktivet. Lagstiftaren ansåg att upphovsrättslagen inte till denna del behöver ändras. Således har förläggaren inte i Finland rätt till en andel av kompensationen som betalas för privat kopiering och förlagsavtalet ger inte förläggaren rätt till utlåningsersättning. I fråga om ersättningar som har föreskrivits om i samband med övriga inskränkningar av upphovsrätten finns det ingenting som hindrar att ersättningar betalas även till förläggare.

I lagen föreskrevs också om en ny avtalslicens som möjliggör användning av verk som ingår i en presspublikation (25 n §). Om de vill kan rättsinnehavarna använda detta sätt att bevilja användningstillstånd och i samband med detta avtala om ersättningar. Upphovsmannen har även rätt att förbjuda användning av verket med stöd av en avtalslicens.

Till sist är det bra att notera att en tidning eller tidskrift fortfarande kan få skydd även för ett samlingsverk om man skapat ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk genom att förena verk eller delar av verk som ingår i en tidning. Förläggaren kan inneha också rättigheterna för detta som kan vara mer omfattande än den närstående rättigheten.