Reglering av avtalsförhållanden

Reglering av avtalsförhållanden (28 a–30 b §, art. 18–23)

DSM-direktivet innehåller bestämmelser som syftar till att stärka upphovsmännens och utövande konstnärers ställning i avtalsförhållanden som gäller användning av upphovsrätten. Bestämmelserna gäller inte upphovsmän till datorprogram.

I Finland har upphovsmännens och utövande konstnärers skydd genomförts genom rätten till lämplig och proportionell ersättning (28 a §), komplettering av paragrafen om jämkning av oskäliga avtalsvillkor (29 §), rätten till redovisning om utnyttjande av verk (30 a §) samt rätten att återkalla (30 b §). Lagstiftaren ansåg att det alternativa tvistlösningsförfarande som förutsätts i artikel 21 i direktivet har verkställts redan med den befintliga regleringen om skiljeförfarande och jämkning och därför genomfördes inte artikeln i fråga separat.

Lämplig och proportionell ersättning (28 a §, art 18)

Upphovsmannen har rätt till en lämplig och proportionerlig kompensation om hen överlåter ensamrätten eller beviljar ett uteslutande användningstillstånd för utnyttjandet av ett verk. Det är fråga om en tvingande bestämmelse som man inte kan avtala om på annat sätt.

Jämkning av oskäliga avtalsvillkor som gäller överlåtelse av upphovsrätt (29 §, art 20)
Artikel 20 i direktivet handlar om jämkning av ersättningar på grund av ändrade förhållanden. Enligt artikeln har upphovsmän och utövande konstnärer eller deras representanter rätt att göra anspråk på ytterligare ersättning från avtalsparten om den ursprungligen överenskomna ersättningen visar sig vara oproportionellt låg i förhållande till alla intäkter som härrör från utnyttjandet av verken.

Till paragrafen om jämkning av avtalsvillkor som redan finns i lagen fogades ytterligare aspekter som ska beaktas. Vid bedömningen av oskäligheten ska man nu beakta även hur verket används och i vilken omfattning, verkets kommersiella värde och sättet att bestämma ersättningen samt upphovsmannens bidrag i skapandet av verket som helhet.

Redovisning om utnyttjande av verk (30 a §, art 19)

Den ursprungliga upphovsmannen har rätt att minst en gång per år få aktuell, relevant och uttömmande information om utnyttjandet av verket av den till vilken upphovsmannen har överlåtit sin upphovsrätt eller en exklusiv licens till sitt verk. Denna skyldighet att redovisa, som i direktivet kallas transparenskrav, gäller alla typer av utnyttjande av verket så länge utnyttjandet pågår. Det är fråga om en tvingande bestämmelse som man inte kan avtala om på annat sätt.

En redovisning ska lämnas om mottagaren av överlåtelsen har haft inkomster av utnyttjandet av verket eller om den ersättning som betalas till upphovsmannen beror på i vilken omfattning verket används. Rätt till regelbunden redovisning föreligger inte om rätten att använda verket har överlåtits med en engångsersättning. Redovisning behöver inte heller ges om upphovsmannens bidrag i skapandet med beaktande av verket som helhet inte är betydande, förutom om upphovsmannen behöver uppgifterna för jämkning av ersättningen. Vid bedömning av omfattningen av skyldigheten att ge redovisning kan man beakta alla omständigheter som påverkar ärendet.

Om upphovsmannens avtalspart har överlåtit rättigheterna vidare till någon annan och därför inte kan fullgöra sin skyldighet att lämna redovisning, har upphovsmannen rätt att begära en redovisning av den till vilken rättigheterna överlåtits. Upphovsmannen har rätt att av avtalsparten för begäran om uppgifter få kontaktuppgifter till den som rättigheterna överlåtits till.

Återkallande av överlåtelse av rättigheter (30 b §, art 22)

Om ett verk inte har utnyttjas inom en rimlig tidsperiod från det att avtalet ingicks, och verket trots upphovsmannens yrkande inte har utnyttjas inom sex månader från det att yrkandet framställdes, har upphovsmannen rätt att återkalla överlåtelsen av rättigheter eller besluta att överlåtelsens exklusiva karaktär upphör. Vid bedömningen av längden på en rimlig tid beaktas särdragen och praxisen inom respektive bransch. Upphovsmannen har rätt att behålla sitt arvode.
Om ett verk har flera uppphovsmän ska de utöva sin rätt att återkalla tillsammans. Detta gäller även utövande konstnärer i film- och tv-produktioner. Rätten att återkalla tillämpas inte på verk som skapats i arbets- eller tjänsteförhållanden.