Upphosvrätt

Skydd för kreativt arbete

Upphovsrätten innebär att upphovsmannen i regel har ensamrätt att besluta om hur verket, det vill säga resultatet av hens kreativa arbete, ska användas. Således har inte andra rätt att använda verket utan upphovsmannens tillstånd. Upphovsrätten skyddar endast verkets individuella uttrycksform. Den skyddar inte idén, verkets sakinnehåll eller en teori som ingår i verket – dessa kan användas fritt av andra. Upphovsrätten begränsar inte heller diskussionen om verk eller kritik av dem.

Vad behövs upphovsrätten för?

Upphovsrätten skyddar det skapande arbetet och dess upphovsmän. Det skulle inte vara möjligt att skapa och professionellt producera kultur och underhållning om det inte vore för upphovsrätten, eftersom vem som helst annan då kunde tillskansa sig arbetet och utan att tillfråga rättsinnehavaren dra ekonomisk nytta av arbetets resultat.

En upphovsmans eller någon annan i upphovsrättslagen avsedd rättighetsinnehavares inkomster beror ofta på i hur stor omfattning deras arbeten säljs, publiceras, presenteras eller används på andra sätt. Inkomsterna beror alltså på upphovsrätten. Upphovsrätten ger upphovsmannen möjlighet att besluta hur ett verk eller något annat i lagen avsett föremål för skyddet ska användas och hen kan sälja det vidare. I praktiken säljer upphovsmän sin nyttjanderätt mot ersättning.

Alla upphovsmän inom den kreativa branschen agerar på samma sätt. De säljer nyttjanderätten till sina produkter till ett pris som motsvarar nyttjanderättens omfång: en film för hemmabruk är förmånligare än en som ska visas på bio eller i något annat offentligt utrymme.

Upphovsrätten gör det alltså möjligt för oss att även i framtiden ha och få kreativt innehåll som gjorts och producerats professionellt.