Innehåll

Lagändringarnas centrala innehåll

Ändringarna av upphovsrättslagen trädde i kraft den 3 april 2023. Syftet med ändringarna är att genomföra EU:s upphovsrättsdirektiv och onlinesändningsdirektiv. Det är fråga om betydande förändringar som påverkar såväl rättsinnehavare enligt upphovsrättslagen som användare av skyddat innehåll.

Syftet med direktiven som finns bakom lagändringarna är att främja den inre marknadens funktion, stärka rättsinnehavarnas skydd, underlätta skaffandet av användarrättigheter för verk samt att skapa ett ramverk för utnyttjandet av verk.

De centrala lagändringarna är följande:

Ändringar i rättsinnehavarnas ställning

Förläggare av presspublikationer har en ny ensamrätt att förfoga över sina publikationer under två års tid. Rätten tillämpas dock inte på enskilda användares privata användning av presspublikationer eller användning som inte är kommersiell, hyperlänkar eller enskilda ord i, eller mycket korta utdrag ur, en presspublikation.

Även ställningen för utövande konstnärer som uppträder på en bildupptagning, vanligtvis skådespelare och dansare, blev bättre. Deras ensamrätt utvidgades till att täcka visande av upptagningen för en vid framförandet närvarande publik, exempelvis i en biograf, och användning av upptagningen i sändningsverksamhet, exempelvis i tv. Skådespelarnas rättigheter har nu samma omfattning som musikernas.

Däremot begränsades fotografers närstående rättigheter så att de inte längre omfattar fotografier av bildkonstverk vars skyddstid har upphört. Detta gäller dock endast s.k. vanliga fotografier av konstverk, inte fotografier som i sig själva når verkströskeln.

Genom lagändringen stärks även upphovsmännens och utövande konstnärers ställning i avtalsförhållanden. Dessa rättsinnehavare har rätt att få en lämplig och proportionell ersättning för användningen av verk samt en redovisning för utnyttjandet av dem. Om verket inte utnyttjas inom skälig tid har upphovsmän och utövande konstnärer framöver rätt att återkalla överlåtelsen av upphovsrätten.

Nya inskränkningar av upphovsrätten

Lagändringen underlättar användningen av verk genom att man föreskriver om nya inskränkningar av upphovsrätten. Inskränkningar har införts i fråga om text- och datautvinning, användning i illustrativt syfte i undervisningen, användning av utgångna verk vid kulturarvsinstitutioner samt för att trygga yttrandefriheten. Parodi, pastisch och karikatyr är nu obligatoriska inskränkningar av upphovsrätten i alla EU-länder.

Ändringarna som direktivet förutsätter i undervisningsanvändningen gäller närmast distansundervisningens behov och digitala användningsformer i gränsöverskridande fall. Om avtalslicenser eller andra användningstillstånd inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får ett publicerat verk användas i illustrativt syfte inom undervisningen med stöd av den nya inskränkningen. Lagändringen gör det möjligt att framöver använda även YouTube för att illustrera undervisningen.

Användningen av verk och utnyttjandet av de nya inskränkningarna har underlättats genom att man därtill uppdaterat avtalslicensbestämmelserna.

Onlinetjänster för delning av innehåll

Till upphovsrättslagen fogades ett nytt kapitel om onlinetjänster för delning av innehåll, vilket i praktiken avser sociala medier såsom YouTube, Facebook och TikTok. Dessa har inte tidigare behövt förhandla med rättsinnehavarna om användningen av verk eftersom de har omfattats av ansvarsfriheten. Nu anses de uttryckligen vara ansvariga för de verk som förmedlas till allmänheten i tjänsterna. Lagändringen ger dem skyldighet att skaffa tillstånd för verk som förmedlas i tjänsterna eller att hindra tillgången till verken om rättsinnehavare önskar det och användningen inte omfattas av en inskränkning av upphovsrätten eller av ett tillstånd som användaren har. Om ett tillstånd inte finns frigörs tjänsteleverantören från ansvaret under vissa förutsättningar som anges i lagen.

Tjänsteleverantörens och upphovsmannens samverksamhet får inte leda till att användarna förhindras från att ladda upp innehåll som inte kränker upphovsrätten till tjänsten.

För den som ser på videor i YouTube eller motsvarande tjänster ändras användningen inte på något sätt. Den som laddar upp videor till tjänsten får en bättre ställning när tjänsteleverantören blir skyldig att skaffa tillstånd till innehåll som förmedlas i tjänsten; tjänsteleverantörens tillstånd omfattar även användarens verksamhet. Om tillstånd saknas och en video som laddas upp till tjänsten blockeras eller avlägsnas har den som laddat upp videon i och med den nya lagen även tillgång till fler rättsskyddsmedel. Förutom att göra ett klagomål till tjänsteleverantören kan hen utan avgift föra ärendet till ett opartiskt och icke-bindande förfarande för att lösa meningsskiljaktigheter, som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

De som har en professionell eller på annat sätt kommersiell kanal måste fortfarande själva skaffa tillstånd till innehåll som förmedlas på kanalen.

Onlinesändningsdirektivet

De bestämmelser i onlinesändningsdirektivet som genomförs har som syfte att främja anskaffningen av tillstånd för sändningsverksamhet som krävs för vidaresändning och direktöverföring av tv- och radioprogram. Därtill föreskrivs om ursprungslandsprincipen för anknutna onlinetjänster för radio- och tv-bolag.

Av bifogade tabell framgår hur artiklarna i direktiven har genomförts i upphovsrättslagen.

Tabell: Direktivens ändringar i upphovsrättslagen enligt artikel

Noggrannare behandling av innehållet i menyn indelat enligt tema:

  1. Inskränkningar av upphovsrätten
  2. Onlinesändningsdirektivet
  3. Reglering av avtalsförhållanden
  4. Skådespelares ensamrätt
  5. Närstående rättighet för förläggare av presspublikationer
  6. Onlinetjänster för delning av innehåll