Beredningen

Beredningen av lagändringarna

Regeringens propositioner

Utkastet till regeringsproposition om sättande i kraft av direktiven var på remiss i tjänsten utlåtande.fi under perioden 27.9–31.10.2021. Inom den utsatta tiden lämnades det in 230 remissutlåtanden, varav en del direkt till ministeriet. Du kan läsa utlåtandena på UKM:s
webbplats.

Enligt regeringens proposition förhöll sig största delen av remissinstanserna rätt kritiskt till de föreslagna lagändringarna. Utgående från remissvaren beslutade man vid den fortsatta beredningen att helt slopa en del av förslagen till lagändringar och att överföra en del av dem till en separat regeringsproposition som bereds senare. I regeringspropositionen ströks sådana ändringsförslag som inte hänförde sig till direktiven samt sådana ändringsförslag som direktiven i fråga inte krävde. Hit hörde andra bestämmelser om användning inom undervisning än de som DSM-direktivet förutsätter samt bestämmelser om sekundär återgivning, modernisering av förlagsavtal och rätt till parallellpublicering.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd) lämnades 13.4.2022.

Till följd av grundlagsutskottets utlåtande lämnades en kompletterande proposition 2.12.2022 (RP 313/2022 rd).

Riksdagsbehandlingen

Utlåtanden gavs förutom av grundlagsutskottet även av kommunikationsutskottet och finansutskottet. Man kan läsa utlåtandena på riksdagens webbplats.

Kulturutskottet lämnade sitt betänkande 16.2.2023. I fråga om de föreslagna lagändringarna för sättande i kraft av onlinesändningsdirektivet innehöll betänkandet en reservation och tre uttalanden. Ändringsförslaget enligt reservationen förlorade dock omröstningen i den första behandlingen i riksdagen. Den 27 februari 2023 godkände riksdagen lagförslagets innehåll som fastställts under den första behandlingen samt uttalandena som ingick i kulturutskottets betänkande. Dessa uttalanden var:

    1. Riksdagen förutsätter att statsrådet bedömer hur upphovsrättslagen fungerar och vilka konsekvenser den har ur olika aktörers synvinklar. Vid bedömningen bör man dessutom beakta avvägningen av konsekvenserna för de grundläggande fri- och rättigheterna i förhållande till tolknings- och tillämpningspraxis och definitionsbehoven i synnerhet när det gäller ursprunglig sändning och vidaresändning. Eventuella missförhållanden som upptäckts vid utvärderingen bör åtgärdas genom att nödvändiga lagstiftningsändringar bereds inom ramen för EU-rätten och det nationella handlingsutrymmet.
    2. Riksdagen förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet följer upp och utvärderar hur den föreslagna regleringen fungerar i undervisningspraxis samt ur rättsinnehavarnas, lärarnas och läroanstalternas synvinkel och utifrån den bereder behövliga förslag till författningsändringar.
    3. Riksdagen förutsätter att statsrådet bedömer behovet av en totalreform av upphovsrättslagstiftningen för att göra upphovsrättssystemet mer transparent samt för att göra lagstiftningen tydligare och begriplig med beaktande av det nationella handlingsutrymmet.

Lagändringarna godkändes 3.3.2023 och de trädde i kraft 3.4.2023.