Inskränkningar i upphovsrätten

Inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsmäns ekonomiska ensamrätt har i många fall begränsats till förmån för praktiska behov, vägande samhälleliga intressen eller specialgrupper. De noggrant definierade inskränkningarna av och undantagen för upphovsrätten gäller bland annat bibliotek, arkiv och museer, undervisning, pressens citeringsrätt, enskilt bruk av verk, citat och framställning av verk för personer med funktionshinder. Mer detaljerad information om inskränkningarna av upphovsrätten finns i 2 kapitlet i upphovsrättslagen.

Efter att skyddstiden för upphovsrätten utgått får verk vanligtvis användas fritt.

Kopiering för enskilt bruk och tekniska skyddsåtgärder

Enligt upphovsrättslagen är det tillåtet att tillverka några kopior av ett publicerat verk för privat bruk. I rättslitteraturen har några exemplar konstaterats vara 2–4 stycken. Enskilt bruk avser framställning för ens eget enskilda bruk och exempelvis ens familj eller nära vänskapskrets. Kopior framställda för enskilt bruk får inte användas för andra syften.

När man använder verk med stöd av lagens inskränkning av upphovsrätten ska exemplaret som används vara ett lagligt verksexemplar. Lagliga källor till verksexemplar är bland annat upptagningar som säljs i affärer, lånas i bibliotek eller fås som gåva, liksom även normala radio- och TV-sändningar. Olagliga källor är exempelvis piratkopior och verk som delas olovligt i P2P-nätverk eller på andra håll på internet.

Om rättsinnehavaren har försett upptagningen med något effektivt tekniskt skydd får detta dock inte kringgås för att kopiera verket för enskilt bruk. Med effektiv teknisk åtgärd avses teknik som vid sedvanligt bruk förhindrar eller begränsar ingrepp i verket (exempelvis kopiering av det) till vilket rättsinnehavarens inte har gett sitt samtycke och som uppfyller skyddsändamålet. Exempelvis får inte de eventuella effektiva kopieringsskydd som finns på CD-, DVD- eller Blu-ray-skivor brytas för att kopiera verket. Ett effektivt tekniskt skydd kan vanligtvis inte kringgås av misstag utan detta kräver särskilda åtgärder.

Lagen förbjuder att i spridningssyfte tillverka eller importera och att för vidaretransport till tredje land införa till finskt territorium anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar kringgående av effektiva tekniska åtgärder. Det är också förbjudet att sprida, sälja, hyra ut, marknadsföra i försäljnings- eller uthyrningsyfte samt att i kommersiellt syfte inneha ovan nämnda produkter. Det är heller inte tillåtet att tillhandahålla tjänster som möjliggör eller underlättar kringgående av en effektiv teknisk åtgärd. Det kan också strida mot lagen att erbjuda instruktioner för att avlägsna eller bryta tekniska skyddsåtgärder om det exempelvis sker inom ramen för en organiserad eller kommersiell tjänst. Lagen förbjuder inte forskning i eller utvecklingen av kryptografisk teknologi och inte huvudsakligen inte heller normala diskussioner om tekniska skydd och hur de kan brytas. Att bara ge information om hur man bryter tekniska skydd till en vän exempelvis per e-post är inte förbjudet.

Datorprogram och datorspel får inte kopieras. Av dessa får man endast göra en säkerhetskopia om det lagliga användningsändamålet förutsätter det, såvida inte licensen uttryckligen tillåter något annat.

Den rätt till kopiering för enskilt bruk som upphovsrättslagen möjliggör kan begränsas genom avtal. Förbudet att kopiera ett verk för enskilt bruk är då avtalsbaserat i stället för att utgå från upphovsrättslagen. Till exempel förbjuder användarvillkoren för många lagliga strömningstjänster att man laddar ner innehåll till sin egen dator.

Citat

Upphovsrättslagen tillåter att man i överensstämmelse med god sed citerar offentliggjorda verk i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det finns tre förutsättningar för tillåtna citat: 1) verket ska vara offentliggjort, 2) citaten ska göras i överensstämmelse med god sed och 3) de görs endast i den omfattning som motiveras av ändamålet. Ett verk är offentliggjort när det med tillstånd har gjorts tillgängligt för allmänheten.

Att citera i överensstämmelse med god sed förutsätter att upphovsmannen, verket och källan anges i den omfattning som god sed kräver. För det här kan man bland annat ta stöd i gängse praxis inom branschen i fråga. Överensstämmelse med god sed anses också förutsätta att det citerade verket kontrasterar till ens eget verk. Användning av citat för reklam- eller marknadsföringssyften anses inte stämma överens med god sed. Citatet ska också ha ett sakligt samband med det verk där det används – det ska alltså fungera som hänvisning. Citatet ska förtydliga, åskådliggöra eller ge bakgrund åt det verk där det figurerar eller den kritik som framförs i det. Citaträtten kan inte användas för att illustrera texten eller göra det egna verket mer intressant.

Kravet på den omfattning som ändamålet motiverar begränsar tillåten längd för citatet. Citering är tillåtet endast i den omfattning som motiveras av ändamålet. Bedömningen av vilken omfattning som ändamålet motiverar görs alltid fall för fall, och det finna inga allmänna riktlinjer för motiverad längd. Att citera ett helt verk utgör vanligtvis inte tillåten citering. Man kan dock ta som utgångspunkt att det citerade verket inte får utgöra en betydande del av det citerande verket.

Enligt bestämmelsens ordalydelse inskränks inte tillämpande av citaträtten till vissa typer av verk eller någon viss teknik, utan i princip kan alla typer av verk citeras med lämplig citatteknik, om citatet görs enligt god sed och i den omfattning som ändamålet motiverar.