Inskränkningar i upphovsrätten

Inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsmäns ekonomiska ensamrätt har i många fall begränsats till förmån för praktiska behov, vägande samhälleliga intressen eller specialgrupper. De noggrant definierade inskränkningarna av och undantagen för upphovsrätten gäller bland annat bibliotek, arkiv och museer, undervisning, forskare, enskilt bruk av verk, citat och framställning av verk för personer med funktionshinder. Mer detaljerad information om inskränkningarna av upphovsrätten finns i 2 kapitlet i upphovsrättslagen.

Efter att skyddstiden för upphovsrätten utgått får verk vanligtvis användas fritt.

Kopiering för enskilt bruk och tekniska skyddsåtgärder

Enligt upphovsrättslagen är det tillåtet att tillverka några kopior av ett publicerat verk för privat bruk. I rättslitteraturen har några exemplar konstaterats vara 2–4 stycken. Enskilt bruk avser framställning för ens eget enskilda bruk och exempelvis ens familj eller nära vänskapskrets. Kopior framställda för enskilt bruk får inte användas för andra syften.

När man använder verk med stöd av lagens inskränkning av upphovsrätten ska exemplaret som används vara ett lagligt verksexemplar. Lagliga källor till verksexemplar är bland annat upptagningar som säljs i affärer, lånas i bibliotek eller fås som gåva, liksom även normala radio- och TV-sändningar. Lagliga verksexemplar kan framställas även från innehållstjänster som rättsinnehavarna gett licens, inom ramen för användarvillkoren. Olagliga källor är exempelvis piratkopior och verk som delas olovligt i P2P-nätverk eller på andra håll på internet.

Om rättsinnehavaren har försett upptagningen med något effektivt tekniskt skydd får detta dock inte kringgås för att kopiera verket för enskilt bruk. Med effektiv teknisk åtgärd avses teknik som vid sedvanligt bruk förhindrar eller begränsar ingrepp i verket (exempelvis kopiering av det) till vilket rättsinnehavarens inte har gett sitt samtycke och som uppfyller skyddsändamålet. Exempelvis får inte de eventuella effektiva kopieringsskydd som finns på CD-, DVD- eller Blu-ray-skivor brytas för att kopiera verket. Ett effektivt tekniskt skydd kan vanligtvis inte kringgås av misstag utan detta kräver särskilda åtgärder.

Lagen förbjuder att i spridningssyfte tillverka eller importera och att för vidaretransport till tredje land införa till finskt territorium anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar kringgående av effektiva tekniska åtgärder. Det är också förbjudet att sprida, sälja, hyra ut, marknadsföra i försäljnings- eller uthyrningsyfte samt att i kommersiellt syfte inneha ovan nämnda produkter. Det är heller inte tillåtet att tillhandahålla tjänster som möjliggör eller underlättar kringgående av en effektiv teknisk åtgärd. Det kan också strida mot lagen att erbjuda instruktioner för att avlägsna eller bryta tekniska skyddsåtgärder om det exempelvis sker inom ramen för en organiserad eller kommersiell tjänst. Lagen förbjuder inte forskning i eller utvecklingen av kryptografisk teknologi och inte huvudsakligen inte heller normala diskussioner om tekniska skydd och hur de kan brytas. Att bara ge information om hur man bryter tekniska skydd till en vän exempelvis per e-post är inte förbjudet.

Datorprogram och datorspel får inte kopieras. Av dessa får man endast göra en säkerhetskopia om det lagliga användningsändamålet förutsätter det, såvida inte licensen uttryckligen tillåter något annat.

Den rätt till kopiering för enskilt bruk som upphovsrättslagen möjliggör kan begränsas genom avtal. Förbudet att kopiera ett verk för enskilt bruk är då avtalsbaserat i stället för att utgå från upphovsrättslagen. Till exempel förbjuder användarvillkoren för många lagliga strömningstjänster att man laddar ner innehåll till sin egen dator.

Text- och datautvinning

Genom den nya inskränkningen som fogades till upphovsrättslagen år 2023 tillåts framställning av verksexemplar för text- och datautvinning. Inskränkningen delas in i allmän datautvinning, som sker för vilket ändamål som helst, och i speciell datautvinning som sker för vetenskaplig forskning.

Med text- och datautvinning avses automatiserad analysteknik som används för att analysera text och data i digital form för att generera information. Informationen kan vara exempelvis mönster, trender och samband. Utvinning kan också göras vid företag och i förtjänstsyfte.

Ett villkor för all text- och datautvinning är att det finns laglig tillgång till verket. Med laglig tillgång avses att verket eller något annat skyddat material är tillgängligt med rättsinnehavarens tillstånd eller fritt på internet utan att tillgången till det har begränsats. Laglig tillgång kan också grunda sig på beställning eller något annat anskaffningsavtal; t.ex. material som finns bakom en betalmur kan också i regel utvinnas med stöd av inskränkningsbestämmelsen.

På basis av allmän datautvinning får den som har laglig tillgång till ett verk framställa exemplar av det och lagra dem enbart för text- och datautvinning, om inte rättsinnehavaren har förbehållit sig denna rätt genom avtal eller tekniskt. I fråga om innehåll som finns i en nätmiljö kan rätten förbehållas endast genom maskinläsbara metoder, dvs. exempelvis i metadata eller i användarvillkor i digital form.

Forskningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner som framställer exemplar av verk för text- och datautvinning som sker i vetenskaplig forskning får även lagra dessa för forskningsändamål, inbegripet för senare verifiering av forskningsresultat, dvs. i praktiken varaktigt. Då får verksexemplaren vara tillgängliga endast för dem som har rätt till detta. Man kan inte avvika från denna rätt genom avtal, dvs. rättsinnehavaren kan inte hindra eller begränsa den. Upphovsmannen har inte heller rätt till ersättning för datautvinning som sker för forskningsändamål.

Citat

Upphovsrättslagen tillåter att man i överensstämmelse med god sed citerar offentliggjorda verk i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det finns tre förutsättningar för tillåtna citat: 1) verket ska vara offentliggjort, 2) citaten ska göras i överensstämmelse med god sed och 3) de görs endast i den omfattning som motiveras av ändamålet. Ett verk är offentliggjort när det med tillstånd har gjorts tillgängligt för allmänheten.

Att citera i överensstämmelse med god sed förutsätter att upphovsmannen, verket och källan anges i den omfattning som god sed kräver. För det här kan man bland annat ta stöd i gängse praxis inom branschen i fråga. Överensstämmelse med god sed anses också förutsätta att det citerade verket kontrasterar till ens eget verk. Användning av citat för reklam- eller marknadsföringssyften anses inte stämma överens med god sed. Citatet ska också ha ett sakligt samband med det verk där det används – det ska alltså fungera som hänvisning. Citatet ska förtydliga, åskådliggöra eller ge bakgrund åt det verk där det figurerar eller den kritik som framförs i det. Citaträtten kan inte användas för att illustrera texten eller göra det egna verket mer intressant.

Kravet på den omfattning som ändamålet motiverar begränsar tillåten längd för citatet. Citering är tillåtet endast i den omfattning som motiveras av ändamålet. Bedömningen av vilken omfattning som ändamålet motiverar görs alltid fall för fall, och det finna inga allmänna riktlinjer för motiverad längd. Att citera ett helt verk utgör vanligtvis inte tillåten citering. Man kan dock ta som utgångspunkt att det citerade verket inte får utgöra en betydande del av det citerande verket.

Enligt bestämmelsens ordalydelse inskränks inte tillämpande av citaträtten till vissa typer av verk eller någon viss teknik, utan i princip kan alla typer av verk citeras med lämplig citatteknik, om citatet görs enligt god sed och i den omfattning som ändamålet motiverar.

Parodier, pastischer och karikatyrer

Parodier har tillåtits i Finland om de har varit självständiga verk till följd av fri bearbetning. Genom den nya inskränkningen som infördes i upphovsrättslagen år 2023 är parodier, karikatyrer och pastischer nu tvingande inskränkningar utan krav på att tröskeln som självständiga verk överskrids. I inskränkningen ska man beakta kravet på laglig källa.

Ur upphovsrättens perspektiv är kännetecken för parodier att de hänvisar till befintliga verk men avviker från dem på ett uppenbart sätt och att de uttrycker humor eller skämt. En parodi behöver inte vara originell eller till formen sådan att den inte kan kopplas till det ursprungliga verkets upphovsman. Av parodier krävs inte heller att de riktar sig mot det ursprungliga verket, eller att det ursprungliga verket anges som källa.

Enligt EU-domstolens rättspraxis kan en parodi eller karikatyr som diskriminerar eller kränker på basis av kön, etniskt ursprung, religiös övertygelse eller på andra sätt dock inte anses vara en tillåten parodi som omfattas av inskränkningen av upphovsrätten.

Däremot behöver parodi inte överensstämma med god sed för att vara tillåten som en inskränkning av upphovsrätten. Således tillåts även parodier som vissa anser vara vulgära, så länge de inte innehåller ett diskriminerande budskap.

Memer har traditionellt ansetts vara tillåtna med stöd av inskränkningar av upphovsrätten, vanligtvis parodiundantaget.

En karikatyr är en överdriven eller förenklad humoristisk bild, som även kallas för skämtteckning. Med karikatyrer fäster man avsiktligt uppmärksamhet vid subjektets egenskaper eller verksamhet. Politiska skämtteckningar som hånar en persons politiska verksamhet eller tar ställning till något aktuellt ämne är typexempel på karikatyrer. Å andra sidan kan karikatyrer också vara gatukonstnärers roliga porträtt som överdriver modellens utseende. En karikatyr kan således vara både politisk och opolitisk.

Med pastisch avses en imitation eller ett kombinationsverk som efterliknar en tidigare upphovspersons eller ett tidigare verks stil. Slutresultatet kan vara ett eget originellt verk, som får skydd som ett konstnärligt verk om verkströskeln överskrids. Även om verkströskeln inte överskrids så är pastisch en tillåten inskränkning av upphovsrätten. Pastisch är vanligast inom bildkonsten, men förekommer även inom litteratur, film och musik.

Pastisch avviker från parodi genom att syftet inte behöver vara humoristiskt. Även en pastisch kan dock vara ställningstagande, hånande och humoristisk, och då kan den anses vara både pastisch och parodi.

Skillnaden mellan det ursprungliga verket och pastischen är vanligtvis märkbar, även om den är liten. En pastisch är dock inte ett plagiat, eftersom den uppenbart är en imitation av det ursprungliga verket snarare än en kopia. Konstförfalskningar som framställts i kriminellt syfte är inte heller pastischer.