Rajoitukset

Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijän taloudellista yksinoikeutta on rajoitettu monissa tapauksissa käytännön tarpeiden, painavien yhteiskunnallisten syiden tai erityisryhmien hyväksi. Tarkkaan määritellyt tekijänoikeuden rajoitukset ja poikkeukset koskevat muun muassa kirjastoja, arkistoja ja museoita, opetustoimintaa, lehdistön lainausoikeutta, teosten yksityistä käyttöä, sitaatteja ja teosten valmistamista vammaisille. Yksityiskohtaisempaa tietoa tekijänoikeuden rajoituksista löytyy Tekijänoikeuslain 2. luvusta.

Tekijänoikeuden suoja-ajan päätyttyä teoksia saa pääsääntöisesti käyttää vapaasti.

Yksityinen kopiointi ja tekniset suojaukset

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kopion yksityistä käyttöä varten. Oikeuskirjallisuudessa muutaman kappaleen on todettu tarkoittavan 2–4 kappaletta. Yksityistä käyttöä on valmistaminen omaan yksityiseen käyttöön sekä esimerkiksi perheen ja läheisen ystäväpiirin tarpeisiin. Yksityistä käyttöä varten valmistettua kopiota ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Käytettäessä teoksia tekijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla tulee käytettävän teoksen olla laillinen teoskappale. Laillisia lähteitä teoskappaleille ovat mm. kaupoissa myytävät, kirjastoista lainattavat tai lahjaksi saadut tallenteet sekä normaalit radio- ja TV-lähetykset. Laittomia lähteitä ovat esimerkiksi piraattitallenteet ja vertaisverkoissa tai muualla Internetissä luvatta jaetut teokset.

Jos tallenteessa on oikeudenhaltijan asettama tehokas tekninen suojaus, sitä ei kuitenkaan saa kiertää yksityistä kopiointia varten. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, joka tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estää tai rajoittaa teoksiin ilman oikeudenhaltijan lupaa kohdistuvia tekoja (esimerkiksi teosten kopioimista) ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. Esimerkiksi CD-, DVD- tai Blu-ray-levyissä mahdollisesti olevia tehokkaita kopiosuojauksia ei saa purkaa teoksen kopioimista varten. Tehokasta teknistä suojausta ei yleensä voi kiertää vahingossa, vaan sen kiertäminen vaatii erillisen toimenpiteen.

Laki kieltää myös sellaisten laitteiden tai tuotteiden valmistamisen, levittämisen ja maahantuonnin, jotka mahdollistavat tehokkaan teknisen suojauksen kiertämisen lain vastaisesti tai jotka helpottavat tällaista kiertämistä. Myöskään sellaisia palveluja ei saa tarjota, jotka mahdollistavat tai helpottavat suojauksen kiertämistä. Laki ei estä salaustekniikoiden tutkimusta, kehitystä eikä normaalia keskustelua suojauksista ja niiden purkamisesta. Kiellettyä on sen sijaan kaupallinen tai organisoitu suojausten purkuohjeiden tarjoaminen. Pelkän tiedon antaminen suojausten purkamisesta ystävälle esimerkiksi sähköpostitse ei ole kiellettyä.

Tietokoneohjelmia tai -pelejä ei saa kopioida. Niistä saa ottaa vain laillisen käytön vaatiman varmuuskopion, ellei lisenssi muuta erityisesti salli.

Tekijänoikeuslain mahdollistamaa oikeutta yksityiseen kopiointiin on mahdollista rajoittaa sopimuksin. Kielto kopioida teosta yksityiseen käyttöön perustuu tällöin tekijänoikeuslain sijasta sopimukseen. Esimerkiksi monen laillisen suoratoistopalvelun käyttöehdot kieltävät sisällön lataamisen palvelusta omalle koneelle.

Sitaatit

Tekijänoikeuslaki sallii hyvän tavan mukaisten sitaattien eli lainauksien tekemisen julkistetuista teoksista tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Edellytyksiä sallitulle sitaatille on kolme: 1) teoksen täytyy olla julkistettu, 2) siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti ja 3) vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Teos on julkistettu silloin, kun se on luvallisesti saatettu yleisön saataviin.

Hyvän tavan mukainen siteeraaminen edellyttää, että tekijä, teos ja lähde mainitaan siinä laajuudessa kuin hyvä tapa vaatii ja tässä voi tukeutua mm. alalla yleisesti vallitsevaan käytäntöön. Hyvän tavan mukaisuuden katsotaan edellyttävän myös sitä, että lainattava teos erottuu omasta teoksesta. Hyvän tavan mukaisena ei pidetä sitaattien eli lainausten käyttöä mainos- tai markkinointi tarkoituksiin. Sitaatilla tulee olla myös asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään ja tätä vaatimusta kutsutaan myös vetoamisfunktioksi. Sitaatin tulee selkeyttää, havainnollistaa tai taustoittaa sitaattia käyttävää teosta tai siinä esitettyä arvostelua. Sitaattioikeutta ei voida käyttää tekstin kuvittamiseen tai siihen, että sillä lisätään oman teoksen kiinnostavuutta.

Tarkoituksen edellyttämää laajuutta koskeva edellytys rajoittaa sallitun sitaatin pituutta. Siteeraaminen on sallittua vain lainauksen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Tarkoituksen edellyttämän laajuuden arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti, eikä siihen ole olemassa yleispätevää linjausta. Koko teoksen lainaaminen ei yleensä mene sallitun sitaatin piiriin. Jonkinlaisena lähtökohtana voidaan pitää sitä, että lainattava teos ei saa muodostaa merkittävää osaa lainaavan teoksen kokonaisuudessa.

Sitaattioikeuden käyttämistä ei ole säännöksen sanamuodon mukaan rajoitettu tiettyyn teoslajiin tai tiettyyn tekniikkaan, vaan periaatteessa kaikkia teoslajeja voidaan siteerata siteeraukseen soveltuvilla tekniikoilla, mikäli lainaaminen tapahtuu hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.