Kränkning av upphovsrätten

Kränkning av upphovsrätten

Kränkande av upphovsrätten kan ge upphov till såväl straffrättsliga som civilrättsliga påföljder.

Lagstridig användning av verk

Att använda verk i strid med upphovsrättslagen kränker upphovsrätten. Oftast handlar det om olovlig framställning och tillgängliggörande för allmänheten eller import av piratkopierade skivor. Också kränkningar av moraliska rättigheter och av tekniska åtgärder kränker upphovsrätten.

Upphovsrätten kränks exempelvis när låtar eller filmer tillgängliggörs för andra i P2P-nätverk på internet utan rättsinnehavarnas tillstånd. Den som gjort musiken eller filmerna tillgängliga för andra kränker alltså upphovsmännens ensamrätt på att framställa exemplar av sina verk och göra dem tillgängliga för allmänheten. Om kopiorna finns tillgängliga för vem som helst handlar det inte längre om den kopiering för enskilt bruk som lagen medger.

Kränkningarna av upphovsrätten listas i 7 kapitlet i upphovsrättslagen och 49 kapitlet i strafflagen.

Upphovsrättsförseelse och upphovsrättsbrott

Kränkningar av upphovsrätten kan bli straffade som upphovsrättsbrott (49 kap. 1 § i strafflagen) eller som upphovsrättsförseelser (56 a § i upphovsrättslagen). Utgångspunkten för straffbarheten är gärningens menlighet i fråga om att äventyra och skada skyddade rättigheter. Man skiljer mellan brott och förseelse på basis av graden av deras skadlighet.

  • Ett upphovsrättsbrott förutsätter utöver kränkningen av upphovsrätten att gärningen är uppsåtlig, utförd i förvärvssyfte samt att gärningen varit ägnad att åsamka rättsinnehavaren betydande skada eller olägenhet. Kränkningar av upphovsrätten i datanät har varit straffbara även där inget förvärvssyfte förekommit.
  • En upphovsrättsförseelse förutsätter utöver kränkningen av upphovsrätten uppsåt eller grov oaktsamhet men inte förvärvssyfte eller betydande skada eller olägenhet.

Enligt upphovsrättslagen kan en person också straffas för en upphovsrättsförseelse om hen importerar föremål som omfattas av upphovsrätten, förutsatt att hen känt till eller haft anledning att misstänka att föremålet har tillverkats utomlands under sådana förhållanden att tillverkningen i Finland skulle ha varit straffbar. Sedan början av 2006 har det också varit straffbart att importera piratkopior för eget bruk.

Maximistraffet för upphovsrättsbrott är två års fängelse. En upphovsrättsförseelse kan leda till böter.

Utöver vad som nämns ovan förekommer också andra påföljder. Exempelvis kan man för kringgående av tekniska åtgärder, för brott gällande anordningar för kringgående av tekniska åtgärder och för brott gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning dömas till böter eller högst ett års fängelse.

Skyldighet att betala vederlag och ersättning

Ersättningar till rättsinnehavaren för kränkning av upphovsrätten och närstående rättigheter baserar sig på 57 § i upphovsrättslagen.

  • Ansvaret för betalning av skäligt vederlag utgör ett objektivt ersättningsansvar. För lagstridig användning av ett upphovsrättsligt skyddat verk uppstår alltid skyldighet att betala upphovsmannen skäligt vederlag, även om den som kränkt upphovsrätten skulle ha handlat i god tro. Den skäliga ersättningen är ersättning för användningen och motsvarar priset för laglig användning.
  • Skadeståndsansvar förutsätter uppsåtlig eller oaktsam användning av ett verk i strid med lagen. Den som åsamkar skada ska då, utöver den skäliga ersättningen, också betala ersättning för annan förlust samt för lidande och olägenhet. Typiska former av sådan skada är utebliven vinst, minskat anseende för affärsverksamheten och störningar i kundrelationerna. I rättspraxis har också uppsåtliga upphovsrättskränkningar dömts till skadestånd för utrednings- och övervakningskostnader.

Förverkandepåföljder

Rättsinnehavaren kan med stöd av 58 § i upphovsrättslagen kräva de förverkandepåföljder som nämns i lagrummet i det fall att det skyddade föremålet har, bland annat, framställts, importerats eller tillgängliggjorts för allmänheten i strid med bestämmelserna i upphovsrättslagen.

Rätten kan, med iakttagande av skälighet, föreskriva att exemplar som framställts i strid med lagen ska förstöras, utlämnas till målsäganden mot ersättning av tillverkningskostnaden eller försättas i sådant skick att de inte kan missbrukas.

Bestämmelsen gäller olagliga piratkopior och hjälpmedel som använts för att framställa sådana, till exempel master-upptagningar och kopieringsanordningar såsom en dator. Enligt 2 mom. i bestämmelsen kan det också genom ett strafföreläggande bestämmas att verk som olovligt tillverkats, införts i landet eller spridits till allmänheten ska förverkas till staten och förstöras.

Förverkandepåföljd tillämpas inte på den som i god tro har förvärvat egendomen (58 § 3 mom.).

Mer information:
Upphovsrättsförseelse (Finlex)
Upphovsrättsbrott (Finlex)