MIKÄ MUUTTUU, MIKÄ PYSYY ENNALLAAN KULUTTAJAN ELÄMÄSSÄ

Lakiuudistuksen tausta – tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa


Eduskunta on hyväksynyt äänin 121 – 34 tekijänoikeuslain uudistuksen. Uudistuksella saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2001 antama Tietoyhteiskuntadirektiivi, joka olisi tullut saattaa voimaan jo joulukuussa 2002.


Kyseessä ei ole tekijänoikeuslain kokonaisuudistus, vaan nyt lähinnä täsmennettiin miten vakiintuneet tekijänoikeuden säännökset toteutuvat internet-ympäristössä, verkkokaupassa ja digitaalitekniikkaa käytettäessä.


Direktiivien asettamien velvollisuuksien lisäksi uudessa esityksessä hyväksyttiin joitakin kansallisia ratkaisuja, kuten piraattitallenteiden maahantuonnin kaikkinainen kieltäminen.


Merkittävimmät muutokset kuluttajan kannalta


Kuluttajaa kiinnostaa ennen kaikkea se, miten lakiuudistus vaikuttaa hänen asemaansa. Seuraavassa käsitellään tärkeimpiä muutoksia sekä myös joitakin asioita, jotka pysyvät ennallaan.


Tärkeimmät muutokset kuluttajan kannalta:


– Piraattitallenteiden maahantuonti myös omaan käyttöön kielletään.


– Kun jo nykyisin on kiellettyä jaella tiedostoja ilman lupaa internetissä, nyt myös niiden imurointi (lataaminen omalle koneelle omaan käyttöön) kielletään (eli kopioinnille asetetaan laillisen lähteen vaatimus; aineiston saa kopioida vain mikäli ko. aineisto on laillisesti saatettu yleisön saataviin).


– Internetpiraattitiedostojen jakelu voi olla jatkossa tekijänoikeusrikkomuksen sijasta tekijänoikeusrikos, vaikkei toiminnalla olisikaan välitöntä rahanansaintatarkoitusta jos laiton toiminta aiheuttaa huomattavaa vahinkoa oikeudenhaltijoille.


– Yksityisen kopioinnin oikeus säilyy, mutta sen tulee vastaisuudessa tapahtua laillisesta lähteestä – laittomasta lähteestä kopiointi voi johtaa korvausvelvollisuuteen.


– Tallenteessa mahdollisesti olevaa kopiosuojausta ei saa purkaa tehdäkseen itselleen kopion, mutta suojauksen saa kuitenkin purkaa saadakseen CD-levyn kuultavaksi tai DVD-elokuvan nähtäväksi.


Mikä muun muassa säilyy ennallaan:


– Oikeus tehdä äänitteistä muutamia kopioita omaan yksityiskäyttöön säilyy ennallaan.


– Tietokoneohjelmien varmuuskopiointia koskevat säännökset säilyvät ennallaan. Ohjelmien muunlainen yksityinen kopiointi ei ole edelleenkään sallittua.


– Oikeus tuoda omaan käyttöönsä ulkomailla (myös EU:n ulkopuolelta) ostettuja laillisia levyjä, kirjoja ja sarjakuvalehtiä säilyy ennallaan. Kyseisen teoskappaleen saa myös myydä eteenpäin.


– Oikeus levittää omin sanoin tietoa toisten tieteellisistä julkaisuista ja taideteoksista (mm. lehdessä, internetissä tai kirjassa kirjoittamalla, opettamalla jne.) säilyy ennallaan.


– Sitaattioikeus säilyy ennallaan.

Eräitä yksityiskohtia tallenne ja Internet-piratismista


1) Piraattitallenteiden maahantuonnille nollatoleranssi


Uusi laki kieltää piraattitallenteiden maahantuonnin myös omaan yksityiskäyttöön. Tähän asti rangaistavaa on ollut maahantuonti vain levitystarkoituksessa.


Lain mukaan henkilö, joka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleita, joiden hän tietää tai joita hänellä on perusteltua syytä epäillä valmistetuiksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tekijänoikeuslain mukaan, voidaan lain mukaan tuomita tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoihin.


Sakkorangaistuksen lisäksi maahantuoja voidaan velvoittaa suorittamaan oikeudenhaltijoille maahantuoduista laittomista tallenteista tekijänoikeuskorvauksia ja laittomat levyt voidaan määrätä hävitettäväksi.


Jos maahantuonti tapahtuu ansio- ja levitystarkoituksessa, voidaan siitä rangaista entiseen tapaan tekijäinoikeusrikoksena, josta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta.


Piraattituotteiden osuus Suomen ääni-, elokuva- ja pelitallennemarkkinoista on ollut korkea koko 2000-luvun. Piraattien osuus kuluttajien ostamista CD-levyistä on ollut keskimäärin n. 20 %. Näin ollen jopa joka viides suomalaiseen kotitalouteen hankittu CD-levy on ollut laiton, useimmiten Venäjältä ostettu tehdasvalmisteinen piraattilevy. Muissa pohjoismaissa piraattien osuus jää selkeästi alle 10 %:n. Suurin osa piraattituotteista on tuotu Suomeen Venäjältä, Kaukoidästä ja jossain määrin vielä Virosta.


2) Nettipiraattijakelun tutkimismahdollisuuksia parannetaan


Internetin vertaisverkossa tapahtuva piraattitiedostojen jakelu on jo nykyisen lain mukaan kielletty. Ellei teolla ole ollut selvää ansiotarkoitusta, kyse on ollut vain tekijänoikeusrikkomuksesta. Tämä on tehnyt rajanvedosta rikoksen ja rikkomuksen välillä hyvin tulkinnanvaraista. Se on vaikeuttanut mm. poliisitutkintaa, koska rikkomusten osalta poliisilla on pienemmät tutkintavaltuudet.


Uuden rikoslain säännösten mukaan teko voidaan tuomita tekijänoikeusrikoksena, jos se on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tämä selkeyttää tilannetta ja antaa poliisille vakavien oikeudenloukkausten osalta käytettäväksi mm. kotietsintäoikeuden.


Rikoslain 49 luvun 1 § mukaan tekijänoikeusrikoksesta voidaan vastaisuudessa tuomita se, joka tietoverkoissa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa tekijänoikeuden haltijaa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Rangaistus tekijänoikeusrikoksesta on sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta.


Oikeudenhaltijoiden kannalta tietoverkoissa tapahtuva luvaton jakelu voi olla erittäin vahingollista, vaikka kyseessä ei olisikaan toiminta ansiotarkoituksessa. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa vielä julkaisematon äänitallenne, elokuva tai peli laitetaan levitykseen Internetissä.


Muutos parantaa myös poliisin tutkintakeinoja. Poliisilla ei käytännössä ole ollut tehokkaita keinoja tutkia ja selvittää internetissä tehtyjä oikeudenloukkauksia. Tämä on johtunut siitä, että Internetissä tehdyt loukkaukset ovat useimmiten täyttäneet vain tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkistön. Pakkokeinolain mukaan esim. kotietsinnän edellytyksenä on epäilty teko, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Koska tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata vain sakkorangaistus, ei poliisi ole voinut tehdä esim. kotietsintöjä. Uuden lain myötä kotietsintä on mahdollista silloinkin, kun teko on tehty tietoverkossa ilman ansiotarkoitusta.


3) Laillisen lähteen vaatimus yksityiselle kopioinnille tekee piraattitiedostojen imuroinnin laittomaksi


Kuluttajan oikeus tehdä muutamia kopioita yksityiskäyttöönsä säilyy. Uusi laki asettaa yksityiselle kopioinnille kuitenkin laillisen lähteen vaatimuksen. Kun kuluttaja valmistaa itselleen yksityiseen käyttöönsä lain salliman kopion, tulee kopiolähteenä olla laillinen teoskappale. Tämä tekee kielletyksi mm. piraattitiedostojen imuroinnin eli kopioiminen internetistä.


Tietoverkoissa tämä tarkoittaa sitä, että vertaisverkossa ilman lupaa jaossa olevien musiikkikappaleiden ja elokuvien lataaminen omalle tietokoneelle yksityiseen käyttöön tulee kielletyksi. Tekijänoikeuslain 56 a § perusteella toiminta ei ole kuitenkaan rangaistavaa. Sen sijaan laittomasta lähteestä kopioinnista voi seurata 57 § mukaan hyvitysvelvollisuus silloin, kun kappaleen valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tekijänoikeuslakia.


Selkein vihje jaettavan aineiston laittomuudesta on se, että tallennetta, jota samaan aikaan myydään kaupallisesti kuluttajille, tarjotaan ilmaiseksi kopioitavaksi vertaisverkoissa. Vertaisverkoissa kopiointi tapahtuu muiden yksittäisten käyttäjien kotitietokoneilta ilman keskitettyä palvelinta. Aineiston jakajat eivät myöskään ilmoita omia henkilötietojaan, vaan identifioivat itsensä erilaisilla käyttäjänimillä esim. jaska@kazaa.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset