Piraattien maahantuonti kielletään kokonaan

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ehdottaa piraattituotteiden maahantuonnin kieltämistä kokonaan. Tulli voisi takavarikoida yhdenkin laittoman tuotteen. Sakkoja tulisi, jos tuotteita on enemmän kuin muutama. Edelleen säilyisi myös maahantuonti tekijänoikeusrikoksena (rikoslaki 49 luku 1 pykälä), josta voisi saada vankeutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 21.12.2002Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisestaPIRAATTIMAAHANTUONNIN OSALTA lainauksina esityksestä, korostukset TTVKYleisperustelu3.2.18. Piraattituotteiden yksityinen maahantuonti

Lainsäädännön muutosten valmistelun yhteydessä opetusministeriö teetti asiantuntijaselvityksen piraattituotteiden eli tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti valmistettujen teosten tai muiden suojan kohteiden yksityiskäyttöön tapahtuvaan tuontiin liittyvistä kysymyksistä.


Piratismi on ensisijassa sen valtion ongelma, jossa laiton valmistaminen ja myynti tapahtuu. Suomen maantieteellinen sijainti aiheuttaa kuitenkin sen, että eräiden muiden maiden piratismi aiheuttaa Suomessa erityisen tuntuvia vaikutuksia. Saatavissa olevien tietojen mukaan matkailijat tuovat mukanaan Suomeen siinä määrin piraattitallenteita, että niillä on merkitystä jo Suomen omienkin äänite- ja videomarkkinoiden kannalta. Piraattitallenteet voivat päätyä myös yleisölle levitettäväksi esimerkiksi kirpputoreilla.


Lakiehdotuksessa esitetään, että tekijänoikeusrikkomusta koskevan 56 a §:n säännöksiä muutettaisiin siten, että maahantuonnin rangaistavuudesta poistettaisiin yleisölle levittämisen edellytys. Siten myös maahantuonti yksityiseen käyttöön voitaisiin rangaista tekijänoikeusrikkomuksena. Lisäksi uudeksi 56 a §:n 3 momentiksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena ei kuitenkaan pidettäisi muutaman laittomasti valmistetun teoksen kappaleen tuomista maahan henkilön yksityiseen käyttöön. Säännös vastaisi nykyistä 2 momentin säännöstä, jonka mukaan rangaistavaa ei ole muutaman kappaleen valmistaminen tietokoneohjelmasta tai tietokannasta yksityistä käyttöä varten.


Teosta seuraisi kuitenkin ankara hyvitysvastuu 57 §:n 1 momentin mukaisesti ja rangaistavasta teosta myös vahingonkorvaus 57 §:n 3 momentin mukaisesti. Lain 58 §:n mukainen teoskappaleiden hävittämistä koskeva päätös voitaisiin ehdotuksen mukaan antaa paitsi tuomioistuinmenettelyssä myös rangaistusmääräysmenettelyssä.Yksityiskohtainen perustelu

56 a §. Tekijänoikeusrikkomus.


Teknisenä muutoksena muutetaan pykälän 1 momentin 1 kohdan 54 b §:ään kohdistuva viittaus viittaukseksi 54 b §:n 1 momenttiin.


Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisin rangaistavuuden edellytyksenä oleva maahantuonti yleisön keskuuteen levitettäväksi muutetaan pelkäksi maahantuonniksi. Rangaistavaksi tulisi siten myös tekijänoikeutta loukkaavan teoksen kappaleen tuonti maahan ilman levitystarkoitusta.

Myös henkilön omaan yksityiseen käyttöönsä mukanaan tuomien väärennettyjen teoskappaleiden tuonti kuuluisi ehdotettavan säännöksen piiriin. Pykälän uudeksi 3 momentiksi ehdotetaan kuitenkin säännöstä, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena ei pidettäisi mainitussa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muutaman laittomasti valmistetun teoksen kappaleen tuomista maahan henkilön yksityiseen käyttöön.


Nykyisen 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan säännöstä henkilön tietoisuudesta ehdotetaan sovellettavaksi edelleen. Vaikka muutaman laittomasti valmistetun teoskappaleen tuominen maahan omaan käyttöön ei olisikaan 56 a §:n mukaisena tekijänoikeusrikkomuksena rangaistava teko, maahantuonnista seuraisi lain 57 §:n 1 momentin mukainen ankara hyvitysvastuu. Rangaistavasta teosta eli 56 a §:n 3 momentin mukaisesti enemmän kuin muutaman laittomasti valmistetun teoksen kappaleen maahantuomisesta henkilön yksityiseen käyttöön seuraisi myös 57 §:n 3 momentin mukainen vahingonkorvausvastuu. Laittomasti valmistetut teoskappaleet voitaisiin myös hävittää 58 §:n mukaisesti.


Koska 56 a §:ää sovelletaan myös 46 ja 46 a §:n mukaisten ääni- ja kuvatallenteiden maahantuontiin, 56 a §:n 3 momentin soveltamisessa tulee ottaa huomioon erillisten teoskappaleiden sekä ääni- ja kuvatallenteiden yhteismäärä. Muutaman laittomasti valmistetun teoskappaleen maahantuonnin rangaistavuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka monta teos- tai tallennekappaletta henkilön mukana on ja sisältyykö tähän määrään useita saman teoksen tai tallenteen kappaleita. Myös teoskappaleiden ja tallenteiden luonne voi vaikuttaa asian arviointiin. Esimerkiksi kokoelman, joka sisältää useita CD-levyjä, voidaan olosuhteista riippuen katsoa koostuvan erillisistä tallenteista, jolloin yhdenkin laittomasti valmistetun CD-levyjen kokoelman maahantuonti voisi yksittäistapauksessa täyttää 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan tunnusmerkistön.

Vastaavasti esimerkiksi yhden DVD-levyn, jolle on tallennettu laittomasti useiden CD-levyjen verran aineistoa, tuonti voisi täyttää tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkistön.


Perinteisten ääni- ja kuvatallenteiden tuonnin kyseessä ollessa muutamana teoskappaleena 56 a §:n 3 kohtaa sovellettaessa voitaisiin tapauksesta riippuen pitää 5-10 teoskappaletta tai tallennetta.


Tekijänoikeusrikkomuksena ehdotetaan säänneltäväksi myös laittomasti valmistettujen teoskappaleiden kolmanteen maahan suuntautuva kauttakulkutuonti. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena pidettäisiin myös sellaista Suomen alueelle tapahtuvaa tuontia, jonka päämääränä on kuljettaa laittomasti valmistettu teoskappale edelleen kolmanteen maahan. Mainitussa 2 kohdassa rangaistavuuden edellytykseksi säädetty tietoisuus tai perusteltu syy epäillä, että teoskappale on laittomasti valmistettu, ehdotetaan koskemaan myös nyt ehdotettavaa säännöstä.


Ehdotettavalla säännöksellä on tarkoitus säätää rangaistavaksi sellainen Suomen alueelle tapahtuva tuonti, jossa laittomasti valmistettua teoksen kappaletta ei tuoda yleisölle levitettäväksi tai muuten maahan, vaan jossa teoskappale tuodaan Suomen alueelle Suomen kautta kolmanteen maahan kuljetettavaksi.


Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus teoksen käyttämiseen lain 11 §:n 5 momentin vastaisesti. Siten muutaman kappaleen valmistaminen yksityistä käyttöä varten laittomasti valmistetusta teoskappaleesta tai laittomasti yleisölle välitetystä teoksesta ei olisi rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena. Säännöstä on käsitelty 11 §:n muutoksia koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa. Momentin nykyinen säännös koskee tietokoneohjelmia ja tietokantoja.Ehdotettu lakitekstiTekijänoikeusrikkomus


56 a §


Joka


1) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa tekijänoikeuden suojaksi annettua säännöstä taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, 51 tai 52 §:n säännöstä taikka 53 §:n 1 momentissa tai 54 b §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa taikka


2) tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna tekijänoikeusrikoksena, tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon.


Tekijänoikeusrikkomuksena ei kuitenkaan pidetä muutaman kappaleen valmistamista yksityistä käyttöä varten sellaisesta tietokoneella luettavassa muodossa olevasta tietokoneohjelmasta tai tietokannasta, joka on julkaistu tai jonka kappaleita on tekijän tai tietokannan valmistajan suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, taikka teoksesta 11 §:n 5 momentin vastaisesti.


Tekijänoikeusrikkomuksena ei myöskään pidetä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muutaman teoksen kappaleen tuomista maahan henkilön yksityiseen käyttöön.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset