Piraattien maahantuonti kielletään kokonaan Opetusministeriön luonnoksessa

Opetusministeriö on 15.7.2003 julkaissut uuden luonnoksen Hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta. Tässä luonnoksessa ehdotetaan ääni- ja kuva- sekä muiden digitaalisten piraattituotteiden maahantuonnin kieltämistä kokonaan. Tulli voisi takavarikoida yhdenkin laittoman tuotteen. Sakkoja ja vankeutta tulisi, jos tuotteita on enemmän kuin kolme kappaletta. Tässä kappalemäärässä otetaan huomioon lailliset tuotteet, joten jos laittomassa DVD-piraatissa on esim. viisi CD-levyllisiä musiikkia, katsottaisiin tämä piraattitallenne viideksi laittomiksi teoksiksi. Edelleen säilyisi myös maahantuonti tekijänoikeusrikoksena (rikoslaki 49 luku 1 pykälä), josta voisi saada vankeutta. Varsinainen hallituksen esitys annetaan syksyllä eduskunnalle. Aiempi hallituksen esitys (HE 177/2002) raukesi keväällä eduskuntavaalien vuoksi. Nykyinen luonnos pohjautuu tähän aiempaa esitykseen.

—————————————-


Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

PIRAATTIMAAHANTUONNIN OSALTA lainauksina luonnoksesta


YleisperusteluLaittomasti valmistettujen ääni- ja kuvatallenteiden sekä muiden digitaalisten tallenteiden yksityinen

maahantuonti ehdotetaan rangaistavaksi tekijänoikeusrikkomuksena lukuun ottamatta yhteensä enintään kolmen tallenteen tuontia. Laittomasti valmistetut tallenteet voidaan tuomita hävitettäväksi.3.2.18. Piraattituotteiden yksityinen maahantuonti


Lainsäädännön muutosten valmistelun yhteydessä opetusministeriö teetti asiantuntijaselvityksen

piraattituotteiden eli tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti valmistettujen teosten tai muiden suojan kohteiden yksityiskäyttöön tapahtuvaan tuontiin liittyvistä kysymyksistä.


Piratismi on ensisijassa sen valtion ongelma, jossa laiton valmistaminen ja myynti tapahtuu.

Suomen maantieteellinen sijainti aiheuttaa kuitenkin sen, että eräiden muiden maiden piratismi aiheuttaa Suomessa erityisen tuntuvia vaikutuksia. Saatavissa olevien tietojen mukaan matkailijat tuovat mukanaan

Suomeen siinä määrin piraattitallenteita, että niillä on merkitystä jo Suomen omienkin äänite- ja videomarkkinoiden kannalta. Piraattitallenteet voivat päätyä myös yleisölle levitettäväksi esimerkiksi kirpputoreilla.


Lakiehdotuksessa esitetään, että tekijänoikeusrikkomusta koskevan 56 a §:n säännöksiä

muutettaisiin siten, että maahantuonnin rangaistavuudesta poistettaisiin yleisölle levittämisen edellytys ja laittomasti

valmistettujen teoskappaleiden maahantuonti yksityiseen käyttöön rangaistaisiin tekijänoikeusrikkomuksena. Säännös koskisi ääni- ja kuvatallenteita sekä muita digitaalisille tallennusalustoille tallennettuja teoksia.


Lisäksi uudeksi 56 a §:n 3 momentiksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena

ei kuitenkaan pidettäisi yhteensä enintään kolmen laittomasti valmistetun tallenteen tai teoksia sisältävän

digitaalisen tallennusalustan tuomista maahan henkilön yksityiseen käyttöön. Säännös vastaisi nykyistä 2

momentin säännöstä, jonka mukaan rangaistavaa ei ole muutaman kappaleen valmistaminen tietokoneohjelmasta tai tietokannasta yksityistä käyttöä varten.


Rangaistavasta teosta voisi seurata myös vahingonkorvaus 57 §:n 3 momentin mukaisesti. ti. Lain 58 §:n mukainen teoskappaleiden hävittämistä koskeva päätös voitaisiin ehdotuksen mukaan antaa paitsi tuomioistuinmenettelyssä

myös rangaistusmääräysmenettelyssä.Pykäläkohtainen perustelu


Pykäläkohtainen perustelu


56 a §. Tekijänoikeusrikkomus.


Pykälän edelle lisätään sen sisältöä kuvaava väliotsikko.

Teknisenä muutoksena muutetaan pykälän 1 momentin 1 kohdan 54 b §:ään kohdistuva viittaus viittaukseksi 54 b §:n 1 momenttiin.


Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisin rangaistavuuden

edellytyksenä oleva maahantuonti yleisön keskuuteen levitettäväksi muutetaan

pelkäksi maahantuonniksi. Rangaistavaksi tulisi siten myös tekijänoikeutta loukkaavan teoksen kappaleen tuonti maahan ilman levitystarkoitusta.


Nykyisen 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan säännöstä henkilön tietoisuudesta ehdotetaan

sovellettavaksi edelleen tuontiin maahan tai Suomen alueelle kolmanteen maahan kuljetettavaksi.


Laittomasta maahantuonnista voidaan ehdotettavan 57 §:n 1 momentin säännöksen mukaisesti tuomita tekijälle maksettavaksi kohtuullinen hyvitys. Laittomasti valmistetut teoskappaleet voidaan myös määrätä hävitettäväksi

58 §:n säännösten mukaisesti.


Erikseen ehdotetaan säädettäväksi uudessa 1 momentin 3 kohdassa rangaistavaksi laittomasti

valmistettujen teoskappaleiden maahantuonti yksityiseen käyttöön. Säännös koskisi

vain laittomasti valmistettuja äänitallenteita, kuvatallenteita ja muita digitaalisille

tallennusalustoille tallennettuja teosten kappaleita. Säännös ei sen sijaan koskisi esimerkiksi kankaalle tai paperille painettuja kuvataiteen teoksia tai kirjoja.


Pykälän uudeksi 3 momentiksi ehdotetaan lisäksi säännöstä, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena ei kuitenkaan pidettäisi mainitussa 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhteensä enintään kolmen

tallenteen tai digitaalisen tallennusalustan tuomista maahan henkilön yksityiseen käyttöön.


Mainittua säännöstä sovellettaessa tulee kiinnittää huomiota paitsi siihen, kuinka

monta tallennekappaletta henkilön mukana on, myös siihen, mitä niille on tallennettu.

Tallenne voi koostua esimerkiksi useista Cdlevyistä tai muista erillisistä tallenteista, jolloin yhdenkin laittomasti valmistetun tallenteiden kokoelman maahantuonti voisi täyttää 56 a §:n 1 momentin 3 kohdan tunnusmerkistön

ja olla rangaistavaa. Vastaavasti esimerkiksi yhden DVD-levyn, jolle on tallennettu laittomasti useiden CD-levyjen

verran aineistoa, tuonti voisi täyttää tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkistön.


Pykälän 3 momenttia sovellettaessa tulee maahantuotuja tallennekappaleita arvioida

suhteessa Suomessa yleisölle myytäviin normaaleihin laillisiin tallennekappaleisiin.

Siten esimerkiksi sellaisen tallenteen, jolle on tallennettu enemmän kuin kolme Suomessa

CD-levyllä levitettävää äänitallennetta, tuominen voisi tulla rangaistavaksi tekijänoikeusrikkomuksena

56 a §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti.


Hyvitys- tai korvausvastuu ei ulotu yksityiseen käyttöön tapahtuvaan tuontiin. Laittomasti

valmistetut teoskappaleet voidaan sen sijaan määrätä hävitettäväksi 58 §:n säännösten mukaisesti.


Tekijänoikeusrikkomuksena ehdotetaan säänneltäväksi myös laittomasti valmistettujen

teoskappaleiden kolmanteen maahan suuntautuva kauttakulkutuonti. Pykälän 1

momentin 2 kohtaan ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena

pidettäisiin myös sellaista Suomen alueelle tapahtuvaa tuontia, jonka päämääränä on kuljettaa

laittomasti valmistettu teoskappale edelleen kolmanteen maahan. Mainitussa 2

kohdassa rangaistavuuden edellytykseksi säädetty tietoisuus tai perusteltu syy epäillä,

että teoskappale on laittomasti valmistettu, ehdotetaan koskemaan myös nyt ehdotettavaa

säännöstä.


Ehdotettavalla säännöksellä on tarkoitus säätää rangaistavaksi sellainen Suomen alueelle

tapahtuva tuonti, jossa laittomasti valmistettua teoksen kappaletta ei tuoda yleisölle

levitettäväksi tai muuten maahan, vaan jossa teoskappale tuodaan Suomen alueelle

Suomen kautta kolmanteen maahan kuljetettavaksi.


Laittomasta kauttakulkutuonnista voidaan

ehdotettavan 57 §:n 1 momentin säännöksen mukaisesti tuomita tekijälle maksettavaksi

kohtuullinen hyvitys. Laittomasti valmistetut teoskappaleet voidaan myös määrätä hävitettäväksi

58 §:n säännösten mukaisesti.


Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus teoksen käyttämiseen lain

11 §:n 5 momentin vastaisesti. Siten muutaman kappaleen valmistaminen yksityistä

käyttöä varten laittomasti valmistetusta teoskappaleesta tai laittomasti yleisölle välitetystä

teoksesta ei olisi rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena. Säännöstä on käsitelty

11 §:n muutoksia koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa. Momentin nykyinen säännös koskee tietokoneohjelmia ja tietokantoja.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset