Piraattivuosi 2008 – valvontaa lisättiin

Piratismia vastaan taistelevan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) mukaan vuoden 2008 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Suomen piratismitilanteessa. TTVK arvioiden mukaan Suomessa oli vuonna 2008 keskimäärin reilut 100 000 aktiivista nettipiraattia. Fyysinen piratismi on vähäistä ja Suomen tulli puuttuu tehokkaasti piraattitallenteiden yksityiseen maahantuontiin, joka on ollut lainvastaista vuoden 2006 alusta lukien.

Tiedonsaantihakemusten määrä kasvussa

TTVK käytti vuonna 2008 yli viisikymmentä kertaa mahdollisuutta hakea tuomioistuimelta tekijänoikeuslain mukaista määräystä, jossa teleoperaattori velvoitetaan paljastamaan TTVK:lle laittomaan toimintaan käytetyn ip-osoitteen haltijan henkilöllisyys ja yhteystiedot.

Oikeudenhaltijat voivat myös pyytää, että tuomioistuin määrää teleoperaattorin keskeyttämään tekijänoikeudella suojatun aineiston levittämisen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että liittymä suljetaan teleoperaattorin toimesta. Suomen ensimmäiset keskeyttämismääräykset annettiin TTVK:n hakemuksista touko- ja kesäkuussa 2008.

Tekijänoikeuslaki on mahdollistanut tiedonsaantimenettelyn vuoden 2006 alusta lukien. Ensimmäisenä vuotena uutta keinoa testattiin viisi kertaa, vuonna 2007 viisitoista kertaa ja 2008 laitettiin vireille yli viisikymmentä tapausta.

”Saatuamme teleoperaattorilta tiedot liittymän haltijasta, pyrimme aina ensisijaisesti sopimaan asian loukkaajan kanssa”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. Mikäli asiassa ei päästä vapaehtoiseen sopimukseen, voidaan tapaus viedä joko poliisitutkintaan tai siviilioikeudellisena riita-asiana tuomioistuimeen. ”Tähän mennessä lähes kaikki tapaukset on sovittu vapaaehtoisesti”, vahvistaa Kotilainen.

TTVK:n tavoitteena on lisätä hakemusten määrää vuonna 2009. Oikeuskäytäntö alkaa olla vakiintunutta ja valvontaa lisätään.

Vanhemmat tietämättömiä lastensa nettipuuhista

Useissa esille tulleissa tapauksissa luvattomaan nettijakeluun on syyllistynyt kotitaloudessa asuva lapsi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen marraskuussa 2008 julkaiseman nuorten rikoskäyttäytymistä koskevan tutkimuksen mukaan kaikkein yleisin nuorten tekemä laiton teko oli musiikin, elokuvien, TV-ohjelmien, pelien tai ohjelmien luvaton lataaminen Internetissä tai vertaisverkosta. Nuorista 74 % ilmoitti ainakin kerran tehneensä näin ja kuluneen vuoden aikana teon tehneitä oli 69 %. Päivittäin tai lähes päivittäin lataamista oli harrastanut 29 % nuorista. Yleisimmin ladattiin musiikkia ja elokuvia; kaksi kolmesta tiedostoja ladanneesta oli ladannut musiikkia ja yksi kolmesta elokuvia. Lähes kaksi kolmesta luvatonta verkkolataamista tehneistä ilmoitti, että heillä oli vähintään sata luvattomasti ladattua tiedostoa hallussaan.

”Vanhempien olisi syytä kiinnostua lastensa Internetin käytöstä ja keskustella siitä, mihin vertaisverkkoja voi laillisesti käyttää. Tekijänoikeudellisesti suojattujen aineostojen jakaminen Internetissä ilman lupaa on rangaistava teko. Myös kopiointi laittomasta lähteestä on lain vastaista ja voi johtaa korvausvastuuseen”, muistuttaa Kotilainen.

TTVK:lla on tarjottavana vanhemmille ilmainen Digital File Check -ohjelma. Kyseessä on tiedostojen tarkistusohjelma, joka etsii tietokoneelle asennetut tiedostojenjako-ohjelmat (ns. vertaisverkko tai p2p-ohjelmat) ja luetteloi näiden ohjelmien jaettavissa kansioissa jaossa olevat ääni-, kuva-, ja videotiedostot. Kyseessä on erinomainen apuväline vanhemmille, joiden tekninen tietämys ei nykyisellään vastaa nuorison tasoa ja joilla ei muutoinkaan ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä Internetin vertaisverkoissa eli ns. p2p-verkoissa tapahtuu. ”Ohjelma on apuväline, joka mahdollistaa ja helpottaa asiasta kiinnostuneita vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa siitä, mihin kotitietokonetta käytetään ja varmistua siitä, ettei koneelta jaeta lainvastaisesti tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa”, tähdentää Kotilainen.

Toimialakeskustelun jatkoselvityksiltä odotetaan lisäapuja piratismin vähentämiseen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin käynnisti elokuussa keskustelut, joiden tavoitteena oli edistää luovien sisältöjen sähköistä kaupankäyntiä ja selvittää, millaisilla toimintakäytänteillä voitaisiin vähentää nettipiratismia. Keskustelujen puheenjohtajana toiminut Arne Wessberg esitti ministeri Wallinille raporttinsa marraskuussa. Wessbergin mukaan nykylainsäädännön toimivuus nettipiratismin vähentämiseksi tulee arvioida loppuun ja samalla arvioida mahdollisesti tarvittavien lainmuutosten valmistelua, jolla voitaisiin tukea luvattoman verkkojakelun vähentämistä. Wessberg pitää tärkeänä, että lainsäädäntö sallisi tulevaisuudessa ns. kohdennettujen viestien lähettämisen.

TTVK:n mukaan teleoperaattorien roolin lisääminen on välttämätöntä. ”Julkisuudessa esitetyt väitteet, joiden mukaan olisimme vaatimassa teleoperaattoreita valvomaan asiakkaidensa Internet-liikennöintiä, ovat täysin harhaanjohtavia”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. TTVK:n tavoitteena on järjestelmä, jossa teleoperaattorit ainoastaan välittäisivät asiakkailleen oikeudenhaltijoiden näille toimittaman ilmoituksen perusteella viestin siitä, että asiakkaan Internet-liittymästä on levitetty luvattomasti vaikkapa musiikkia.

Oikeudenhaltijat eivät sinänsä tarvitse tietoa siitä, kenelle viesti välitetään. Kuitenkin jos samaan talouteen kertyisi useampia varoituksia tai huomautuksia, tulisi tästä jossain vaiheessa aiheutua myös seuraamuksia, yhtenä mahdollisuutena esim. Internet-yhteyden tekninen rajoittaminen siten, että p2p-liikenne estetään. TTVK pitää tärkeänä, että poliittinen yhteisymmärrys tarpeellisista uusista keinoista saavutetaan mahdollisimman pian ja tarvittavat lainsäädäntöhankkeet käynnistyvät jo alkuvuodesta.

EU-maista Ranska ja Iso-Britannia ovat edenneet pisimmälle koskien toimialojen yhteistyössä nettipiratismia vähentäviä menettelyjä. Isossa-Britanniassa kohdennettujen varoitusviestien testausvaihe käynnistettiin lokakuussa 2008. Ranskassa varoitusmenettelyn ja asiakaan Internet-liittymän purkamisen mahdollistava lakipaketti on paraikaa parlamentin käsittelyssä.

Finreactor-vyyhti saanee lopullisen tuomionsa 2009

Vuonna 2004 käynnistynyt Finreactor-vyyhti eteni vuonna 2008 korkeimpaan oikeuteen kolmen tapauksen osalta. Finreactor-palvelun ylläpitoa koskevan tuomion osalta korkein oikeus myönsi TTVK:n edustamille oikeudenhaltijoille valitusluvan Turun hovioikeuden kesäkuussa 2008 antamaan tuomioon. Oikeudenhaltijoiden näkemyksen mukaan Finreactor-palvelussa harjoitetun tahallisen, suunnitelmallisen ja erittäin laajan oikeudenloukkauksen olisi tullut johtaa nyt tuomittuja korvaussummia suurempiin lopputuloksiin. Myös tuomitut ylläpitäjät hakivat korkeimmalta oikeudelta valituslupia. Näiden hakemusten osalta KKO on ilmoittanut ratkaisevansa valitusluvan myöntämisen käsitellessään oikeudenhaltijoiden valitusta.

Kahdessa muussa KKO:hon edenneessä tapauksessa on kyse ns. ensijakajista ja heidän rikosoikeudellisesta vastuustaan. Hovioikeuksissa tekijänoikeusrikkomuksista tuomitut vastaajat olivat Finreactorin käyttäjinä toimittaneet verkkoon käyttäjien saataville tekijänoikeuden suojaamien tiedostojen kuvaustiedostoja (torrent-tiedosto). Näiden avulla verkon käyttäjien oli ollut mahdollista hankkia verkosta itselleen tekijänoikeuden suojaamia tiedostoja. Tapauksissa tiedostoja oli kuvaustiedostojen avulla ladattu verkosta, mutta ei kuitenkaan vastaajien omalta tietokoneelta. Korkeimman oikeuden arvioitavana on nyt kysymys siitä, ovatko vastaajat menettelyllään syyllistyneet tekijänoikeusrikkomukseen. Ylempien oikeusasteiden tuomioilla saattaa olla merkitystä myös Ruotsissa alkuvuodessa käynnistyvässä The Pirate Bay oikeudenkäynnissä.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset