Tekijänoikeuslakia uudistetaan

Hallitus antoi tekijänoikeuslain ja rikoslain muutosta koskevan lakiesityksen. Sen(HE 2004:28) tavoitteena on mukauttaa tekijänoikeuslainsäädäntöä tietoyhteiskuntaan, digitaaliseen ympäristöön ja tietoverkkoympäristön erityiskysymyksiin. Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa sääntelevän EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämät muutokset. Esityksessä on ehdotettu myös muita, direktiivistä riippumattomia muutoksia ja eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka koskisi tekijänoikeudellisia tietoverkkorikoksia.


Valtioneuvosto esitti samalla toisessa hallituksen esityksessä (HE 2004:29) direktiivin perustana olevien, vuonna 1996 tehtyjen Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä.Tärkeimmät ehdotukset Opetusministeriön 18.3. tiedotteen mukaan:


”Keskeiset ehdotukset: Tilauspohjaisen välittämisen oikeus verkkokaupan perustaksi – Oikeuksien hankintaa verkko-opetusta ja muuta digitaalista opetusta varten helpotetaan – Vammaisten mahdollisuuksia käyttää aineistoja parannetaan – Arkisto-, kirjasto- ja museoaineistojen käyttömahdollisuuksia lisätään – Yksityistä kopiointia kompensoivan hyvitysmaksun soveltamisalaa tarkennetaan ja kavennetaan – Teknisten suojausten kiertäminen kielletään; tallennekappaleen saaminen kuultaville tai nähtäville mahdollistetaan – Piraattitallenteiden yksityinen maahantuonti kielletään.


1. Tekijöiden taloudelliset oikeudet järjestellään uudelleen. Oikeuksien määrittelyssä otetaan huomioon aineistojen uudet välitystekniikat sekä tietoverkkoympäristön ja sähköisen kaupankäynnin tilanteet.


2. Esittäville taiteilijoille (muusikot, näyttelijät jne.), äänite- ja elokuvatuottajille, radio- ja televisioyrityksille sekä valokuvaajille säädetään oikeus määrätä suojatun aineiston tilauspohjaisesta välittämisestä.


3. Teoskappaleiden edelleen levittämistä koskevaan säännökseen ehdotetaan muutosta. Ainoastaan Euroopan talousalueella ensi kertaa myytyjen teoskappaleiden edelleen levittäminen olisi sallittua. Riippumatta siitä, mistä päin maailmaa teoskappale on hankittu, yksityiskäyttöön hankitun teoskappaleen saisi levittää edelleen. Säännös mahdollistaa esimerkiksi ulkomailta tuotujen tai postimyynnistä tilattujen kirjojen ja äänilevyjen levittämisen edelleen antikvariaateissa tai muussa käytettyjen tavaroiden kaupassa.


4. Keskitetty oikeuksien hankinta digitaalisessa muodossa olevien teosten käyttämiseksi opetuksessa mahdollistetaan laajentamalla nykyisen sopimuslisenssisäännöksen soveltamisalaa. Käyttäjän ja tekijöitä laajasti edustavan järjestön kesken voitaisiin sopia aineistojen käytöstä ja käytön ehdoista. Opetuskäyttöön valmistettujen aineistojen käytöstä pitäisi kuitenkin sopia suoraan tekijöiden ja kustantajien kanssa.


5. Suojatun aineiston käyttö arkistojen, kirjastojen ja museoiden sisäisiä käyttötarpeita, kuten aineiston säilyttämistä, teknistä uudistamista ja turvaamista varten sallittaisiin millä tahansa tekniikalla. Kokoelmissa olevia aineistoja voitaisiin tarkastella laitoksen tiloissa olevilla tietokonepäätteillä. Digitaalisten aineistokappaleiden valmistamisesta asiakkaille voitaisiin sopia tekijöitä edustavan järjestön kanssa.


6. Vammaisten tasa-arvoisuutta teosten käyttämisessä edistetään lisäämällä mahdollisuuksia käyttää suojattuja aineistoja. Teksteistä saisi valmistaa kappaleita kaikille vammaisille ja muille, jotka eivät voi käyttää teoksia tavanomaisella tavalla. Kuvat ja muun visuaalisen aineiston saisi saattaa havaittavaksi teknisin apuvälinein. Äänikirjojen ja viittomakielisten tallenteiden valmistaminen ja levittäminen sallittaisiin myös digitaalitekniikkaa käyttäen.


7. Jumalanpalveluksia koskeva julkisen esittämisen rajoitus ehdotetaan poistettavaksi. Teosten esittäminen jumalanpalveluksissa rinnastuisi jatkossa muihin julkisiin esityksiin, joihin tekijällä on yksinoikeus. Ehdotettava muutos poistaisi jumalanpalvelusmusiikin säveltäjien ja sanoittajien sekä muiden musiikin tekijöiden välisen eriarvoisuuden ja mahdollistaisi tekijälle säädettyjen oikeuksien toteutumisen musiikin lajista ja valitusta ammatista riippumatta.


8. Tekijänoikeudella suojatun aineiston suojaksi asetetun teknisen toimenpiteen kiertäminen eli purkaminen ehdotetaan kiellettäväksi. Jos aineistokappale on hankittu tai saatu haltuun laillisesti, suojauksen saisi kiertää, jotta aineiston saisi kuultaville tai nähtäville. Nykyistä DVD-levyihin sisällytettyä aluekoodausta ei pidettäisi sellaisena laissa tarkoitettuna teknisenä suojauksena, jota kiertämiskielto koskee.


9. Piraattituotteiden maahantuonti voitaisiin rangaista ehdotuksen mukaan tekijänoikeusrikkomuksena. Rangaistavaa olisi yhtäläisesti sekä yksityinen että muunlainen maahantuonti. Ehdotettava muutos mahdollistaisi entistä tehokkaamman puuttumisen Suomeen tuotaviin piraattituotteisiin jo niiden maahantuontivaiheessa. Laittomasti valmistettujen teoskappaleiden tuonnista voitaisiin määrätä maksettavaksi hyvitys ja vahingonkorvaus. Piraattituotteet voitaisiin tuomita myös hävitettäviksi.


10. Tietoverkoissa ja tietojärjestelmien avulla toteutettavien tekijänoikeuden loukkausten osalta tunnusmerkistöstä poistettaisiin rikoslaissa ansiotarkoituksen vaatimus. Tekijänoikeusrikoksesta voitaisiin tuomita sellainen henkilö, joka ilman ansiotarkoitusta loukkaa tekijänoikeutta tietoverkoissa tai tietojärjestelmien avulla siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattava haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Ehdotettava muutos mahdollistaisi osaltaan nykyistä tehokkaamman tutkinnan, kun kyse on epäillystä tekijänoikeuden loukkauksesta, joka on toteutettu tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla.


Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Eräät valmistelevia toimia edellyttävät tekijänoikeuslain muutokset saatettaisiin voimaan myöhemmin asetuksella.”


Tämän 18.3. tiedotteen lisäksi Opetusministeriö antoi myös 19.3. tiedotteen, jossa kumottiin eräissä medioissa ollut ja joidenkien tahojen levittämä virheellinen tieto, että tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi kiellettäisiin:Tiedotusvälineissä on virheellisesti uutisoitu, että tänään eduskunnalle annettuun tekijänoikeuslain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen sisältyisi täydellinen kielto kopioida tallenteita kotikäyttöön.


Kaikkien tekijänoikeudella suojattujen tallenteiden ja muun saatavilla olevan aineiston kopiointi yksityiseen käyttöön on sekä nykyisen tekijänoikeuslain että lakiehdotuksen mukaan lähtökohtaisesti sallittua. Tämä koskee kaikkea aineistoa, jota ei ole teknisesti suojattu.


Teknisten suojausten oikeudellinen suoja on tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin vaatimus. Lakiesityksen mukaan teknisiä suojauksia ei saa oikeudettomasti murtaa.


CD-levyjen ja muidenkin tallenteiden kopioinnin estävien ja sitä rajoittavien teknisten suojausten murtamiskielto on ehdoton. Direktiivi edellyttää näin tiukkaa suojaa. Jos CD-levyn voi kopioida teknisiä suojauksia murtamatta, kopiointi on sallittu.


Teknisen suojauksen saa kuitenkin aina kiertää, jos sen tekee pelkästään laillisesti hankkimansa tallenteen saamiseksi kuultaville tai nähtäville.


Edelleen on virheellisesti uutisoitu, että esimerkiksi omia CD-levykokoelmia ei enää saisi laittaa tietoverkkoon kaikkien saataville.


Voimassa oleva laki kieltää CD-levyjen ja muun tekijänoikeudella suojatun aineiston saattamisen yleisön saataviin ilman lupaa, oli sitten kyse tietoverkkojen kautta tapahtuvasta aineiston välittämisestä tai tallennekappaleiden levittämisestä yleisölle.


Sen sijaan esityksessä ehdotetaan, että jos tietoverkoissa tapahtuva tekijänoikeuden tahallinen loukkaus on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa ilman että teko tapahtuu ansiotarkoituksessa, teon tekijä voitaisiin tuomita tekijänoikeusrikoksesta. Ehdotettava säännös parantaisi mahdollisuuksia tutkia epäiltyjä tekijänoikeuden loukkauksia tietoverkoissa.”

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset