Vad betyder de tekniska skyddsåtgärder som upphovsrättslagen talar om?

Effektiva tekniska åtgärder är åtgärder som installerats med upphovsmannens tillstånd för skydd av verket. Med effektiv teknisk åtgärd avses teknik som vid sedvanligt bruk förhindrar eller begränsar ingrepp i verket (exempelvis kopiering av det) till vilket rättsinnehavarens inte har gett sitt samtycke och som uppfyller skyddsändamålet. Effektivt tekniskt skydd kan inte kringgås av misstag vid […]


Vad betyder kopiering för enskilt bruk?

Enligt upphovsrättslagen är det tillåtet att tillverka några exemplar av ett publicerat verk för privat bruk. Enskilt bruk avser framställning för ens eget privata bruk och till exempel för ens familj eller nära vänskapskrets. Kopior framställda för enskilt bruk får inte användas för andra syften. När man använder verk med stöd av lagens inskränkningar av […]


Hur känner man igen piratsajter?

Även om vissa lagliga underhållningstjänster och nätbutiker är mycket kända nuförtiden, kan olagliga piratsajter eller nätbutiker ibland vara svåra att känna igen. En god tumregel är att ett verk som marknadsförs kommersiellt knappast skulle delas ut gratis eller nästan gratis. Webbplatsen laillisetpalvelut.fi listar lagliga nätbaserade kultur- och underhållningstjänster i Finland. På webbplatsen finns också information […]


Jag läste en artikel i tidningen om någon som dömdes till böter och ersättningar för att olovligt ha delat musik i datanät. Vilka följder kan kränkning av upphovsrätten få?

Följderna kan vara såväl straff- som civilrättsliga. Enligt lagen är det maximala straffet för ett upphovsrättsbrott två års fängelse och för en upphovsrättsförseelse böter. Straffet för lagstridigt kringgående av tekniska åtgärder och för att erbjuda sådana åtgärder är maximalt ett års fängelse. Utöver det straffrättsliga ansvaret är den som kränker upphovsrätten skyldig att betala rättsinnehavarna […]


Kan man bli fast för piratkopiering?

Folk blir kontinuerligt fast för piratkopiering. Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK) övervakar den upphovsrätt medlemsorganisationerna företräder och ingriper aktivt i olika former av piratkopiering. Utöver detta finns det i Finland exempelvis advokatbyråer som företräder utländska filmbolag och som har skickat ut ersättningsyrkanden för olovlig delning av filmer eller TV-serier.  


Vem övervakar upphovsrätten?

Kränkningar av upphovsrätten är så kallade målsägandebrott. En innehavare av upphovsrätt måste själv övervaka sina rättigheter. En åklagare har dock självständig åtalsrätt om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks. I praktiken har rättsinnehavare ofta representanter som företräder deras rättigheter genom fullmakt.


Hur delas musik och filmer olovligt över internet?

Material som skyddas av upphovsrätten kan spridas olovligt via internet på flera olika sätt. Ett vanligt sätt är att använda P2P-nätverk för fildelning (P2P står för engelska peer to peer, på svenska också person-till-person). P2P-nätverk fungerar i dagsläget nästan alltid med bittorrentteknik men tidigare användes ofta också andra P2P-program. De program som används för P2P-nätverk […]


Vad betyder ©-symbolen?

©-symbolen har ingen rättsverkan i Finland; upphovsrätten uppstår även om inte symbolen används. Symbolen upplyser andra om att verkets upphovsman anser att materialet omfattas av det upphovsrättsliga skyddet och att den som framställt verket har upphovsrätt till det.